Προκήρυξη διαγωνισμού για Δόκιμους Δικαστικούς Πληρεξούσιους ΝΣΚ

Προκήρυξη διαγωνισμού για Δόκιμους Δικαστικούς Πληρεξούσιους ΝΣΚ

Πλήρωση σαράντα τριών (43) κενών οργανικών θέσεων

 

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση σαράντα τριών (43) κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την πλήρωση σαράντα τριών (43) κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Β. Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, με βάση το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού, το οποίο θα τοιχοκολληθεί τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (http://www.nsk.gov.gr).

2. Η διαδικασία, το εξεταστικό κέντρο διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αφορά στους υποψήφιους, στους όρους και στον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (http://www.nsk.gov.gr).

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

3. Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 4831/2021 (Α΄ 170), όσοι:
α) έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή είναι ομογενείς που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον αυτό προβλέπεται από ειδικό νόμο,
β) ήταν ή είναι δικηγόροι ή είναι δικαστικοί λειτουργοί,
γ) έχουν συμπληρώσει το 26 έτος και δεν έχουν υπερβεί το 40 έτος της ηλικίας τους
δ) έχουν άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως ισχύει σήμερα και
ε) στο πρόσωπό τους δεν συντρέχει κώλυμα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 38 του ν. 4831/2021 (Α΄ 170).

4. Τα απαιτούμενα προσόντα για τον διορισμό πρέπει να συντρέχουν κατά την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού και κατά τον χρόνο του διορισμού. Το προσόν της ηλικίας πρέπει να υπάρχει κατά την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού [άρθρο 37 παρ. 2 έως 4 του ν. 4831/2021 (Α΄ 170)].

5.Τα κωλύματα διορισμού δεν πρέπει να υπάρχουν κατά την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ή κατά την ημέρα του διορισμού [άρθρο 38 παρ. 2 του ν. 4831/2021 (Α΄ 170)].

6. Οι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν στον διαγωνισμό, υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.
β) Ασπρόμαυρο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.
γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας ή πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο αρμόδιας ελληνικής αρχής, από όπου να προκύπτει ότι ο αιτών είναι ομογενής και εμπίπτει στην περίπτωση της παρ. 1 περ. α) του ν. 4831/2021 (Α΄ 170).
δ) Πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών ήταν ή είναι δικηγόρος και εάν τυχόν του έχουν επιβληθεί πειθαρχικές ποινές. Για τους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς, πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, από το οποίο να προκύπτουν, η ιδιότητα, ο χρόνος υπηρεσίας και εάν τυχόν του έχουν επιβληθεί πειθαρχικές ποινές.
ε) Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ για τους άνδρες, από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές.
στ) Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 δ΄ της παρούσας.
ζ) Πρόσφατο πιστοποιητικό σωματικής υγείας που έχει εκδοθεί από παθολόγο ή γενικό ιατρό, κατά τα ισχύοντα για τους πολιτικούς υπαλλήλους [παρ. 2 άρθρο 7 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26 )] και πρόσφατο πιστοποιητικό ψυχικής υγείας από ψυχίατρο, διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου. Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης φυσικών σωματικών δεξιοτήτων κάποιου υποψηφίου, εξετάζεται από τον παθολόγο ή γενικό ιατρό, η δυνατότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του Λειτουργού του ΝΣΚ. Εφόσον πιστοποιηθεί η υγεία και η σωματική καταλληλότητά του για την άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διευκόλυνση της συμμετοχής του υποψηφίου στον διαγωνισμό. Στα μέτρα διευκόλυνσης μπορεί να περιλαμβάνεται και η παροχή παράτασης για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Η παράταση αυτή δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του προβλεπόμενου χρόνου για την ολοκλήρωση της εξέτασης.
η) Τυχόν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών νομικού τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.

7. Η Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση απευθύνεται προς την Πρόεδρο του ΝΣΚ, πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και να έχει λάβει ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου, από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, gov.gr. Η Αίτηση με την παραπάνω μορφή και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, συνυποβάλλονται σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], τα τελευταία δε, απαιτείται να αποσταλούν σε ένα ενιαίο αρχείο, με μορφή pdf. H πρωτοκόλληση της αίτησης γίνεται αυθημερόν, εφόσον αυτή αποσταλεί, μαζί με το ενιαίο αρχείο των σχετικών δικαιολογητικών, έως και τις 15:00′ της ίδιας ημέρας. Κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, εμπρόθεσμες θα θεωρούνται όσες υποβληθούν μέχρι και τις 15:00′. Η απόδειξη ηλεκτρονικής παραλαβής και ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση, γνωστοποιούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) από την οποία υποβλήθηκε η αίτηση.

Υπόδειγμα της παραπάνω Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, σε επεξεργάσιμη μορφή, καθώς και οδηγίες για την υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών, θα αναρτηθούν αμέσως μετά τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (http://www.nsk.gov.gr).

 
 

Δ. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
8. Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: α) Συνταγματικό Δίκαιο, β) Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΔΑ, γ) Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία, δ) Φορολογικό Δίκαιο, ε) Αστικό Δίκαιο στ) Εμπορικό Δίκαιο, ζ) Πολιτική Δικονομία, Αναγκαστική και Διοικητική Εκτέλεση, η) Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία.

Ε. ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
9. Η εξέταση των διαγωνιζόμενων διεξάγεται σε δύο στάδια: προκριματικό (γραπτά) και τελικό (προφορικά). Η ικανότητα των διαγωνιζόμενων βαθμολογείται από κάθε μέλος της Επιτροπής, με τους βαθμούς από το μηδέν (0) έως το είκοσι (20), σε ακέραια μονάδα και τέταρτα της μονάδας.
10. Το προκριματικό στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση στα παρακάτω μαθήματα του άρθρου 43 του ν. 4831/2021 (Α΄ 170), κατανεμημένα σε τρεις (3) ενότητες: α) Συνταγματικό Δίκαιο, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΔΑ, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία, β) Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, γ) Πολιτική Δικονομία και Αναγκαστική Εκτέλεση. Η εξέταση διεξάγεται σε διαφορετική ημέρα για καθεμία από τις τρεις (3) ενότητες μαθημάτων. Ο υποψήφιος, ο οποίος δεν θα προσέλθει για οποιονδήποτε λόγο κατά την έναρξη της εξέτασης ενός από τα μαθήματα του προκριματικού σταδίου, δεν μπορεί να μετάσχει σε αυτήν και αποκλείεται από τον διαγωνισμό. Γίνονται δεκτοί στο τελικό προφορικό στάδιο του διαγωνισμού όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις γραπτές δοκιμασίες δώδεκα (12) και σε καμία κάτω από δέκα (10).
11. Το τελικό-προφορικό στάδιο περιλαμβάνει προφορική εξέταση, σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού στα μαθήματα του άρθρου 43 του ν. 4831/2021 (Α΄ 170). Μετά από την εξέταση του υποψήφιου, κάθε μέλος της Επιτροπής τον βαθμολογεί για τη συνολική του επίδοση. Ο μέσος όρος των τριών (3) βαθμών αποτελεί τον τελικό βαθμό της προφορικής εξέτασης κάθε υποψηφίου.
12. Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης ογδόντα τοις εκατό (80%) και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης είκοσι τοις εκατό (20%). Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από τον τελικό βαθμό.
13. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων στην τελική βαθμολογία, ο υποψήφιος που έχει διδακτορικό τίτλο νομικού τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, προηγείται όσων έχουν μεταπτυχιακό τίτλο νομικού τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και αυτός με μεταπτυχιακό τίτλο προηγείται όσων δεν διαθέτουν κανένα από τα παραπάνω προσόντα. Στην περίπτωση που οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα ή τα διαθέτουν περισσότεροι, προηγείται ο υποψήφιος που έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στη γραπτή εξέταση του μαθήματος της ενότητας «Συνταγματικό Δίκαιο, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΔΑ, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία». Σε περίπτωση που υπάρχουν υποψήφιοι που εξακολουθούν να ισοβαθμούν, η σειρά κατάταξής τους καθορίζεται με δημόσια κλήρωση από την Επιτροπή, στην οποία καλούνται να παρευρεθούν οι υποψήφιοι αυτοί.

ΣΤ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
14. Για τη σειρά κατάταξης καταρτίζεται πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων όπου κατατάσσονται οι διαγωνισθέντες, με βάση την τελική βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Πίνακας επιλαχόντων δεν καταρτίζεται σε καμία περίπτωση.
15. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, διορίζονται στον βαθμό του Δόκιμου Δικαστικού Πληρεξούσιου, οι υποψήφιοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων, κατά σειρά κατάταξης, με βάση τη βαθμολογία, έως ότου καλυφθεί ο αριθμός των κενών θέσεων, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη. Θέσεις που δεν πληρούνται λόγω μη αποδοχής του διορισμού ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, καλύπτονται στον επόμενο, μετά διετία διαγωνισμό.
16. Η διαδικασία του διαγωνισμού και διορισμού καθορίζεται με λεπτομέρεια στα άρθρα 37 έως και 52 του ν. 4831/2021 (Α΄ 170).
17. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Γ΄) και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ (http://www.nsk.gov.gr).

Η προκήρυξη