Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Πρόσληψη συντηρητή αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση του Αρχαιολογικού Χώρου του Μενεκράτη στην Κέρκυρα» (ΕΣΠΑ)

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες