Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στρατιωτικού προσωπικού

Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού (Αριθμ. Φ330/76/501906/Σ.3403 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2293/06.07.2017)

Πεδίο εφαρμογής, Ορισμοί
1. Αντικείμενο της παρούσας είναι η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στη συμμετοχή του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) σε προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) εσωτερικού ή εξωτερικού.
2. Ως «έγκριση σπουδών» νοείται η απόφαση που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο, με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού σε προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών, σε ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού, με χορήγηση ή μη εκπαιδευτικής άδειας και με καταβολή ή μη διδάκτρων.
3. Ως «μετάβαση για υπηρεσιακή εκπαίδευση» νοείται η εκπαίδευση του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού σε προπτυχιακές, μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές σε ΑΕΙ του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με πρωτοβουλία της υπηρεσίας.
4. Ως «κανονικό της φοίτησης» του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού νοείται η επιτυχία στο 70% και πλέον των μαθημάτων ενός ακαδημαϊκού έτους των προπτυχιακών σπουδών ή μεταπτυχιακών σπουδών που απολήγουν σε λήψη πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ), αντίστοιχα. Όσον αφορά στις σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος (ΔΔ), το κανονικό της φοίτησης προκύπτει από τις δύο θετικές εκθέσεις προόδου ανά ακαδημαϊκό έτος, που συντάσσει ο επιβλέπων καθηγητής του υποψήφιου διδάκτορα και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση του οικείου τμήματος του ΑΕΙ.

Το κείμενο της ΥΑ (Αριθμ. Φ330/76/501906/Σ.3403 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2293/06.07.2017)