Προσκλήσεις σε ασκούμενους δικηγόρους για άσκηση στο ΤΠΔ και δήμο Πειραιά

Προσκλήσεις σε ασκούμενους δικηγόρους για άσκηση στο ΤΠΔ και δήμο Πειραιά

Θέσεις πρακτικής άσκησης υποψήφιων δικηγόρων

 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) (13 θέσεις)

Το  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) προσκαλεί όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, διάρκειας 12 μηνών, (από 01/10/2021 έως 30/09/2022) – εφόσον αυτή δεν θα ξεπερνά το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους – να υποβάλουν την αίτησή τους, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.tpd.gr),  δηλ. από 07/09/2021 έως και 16/09/2021.

Οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Τ.Π. & Δανείων ορίζονται σε δεκατρείς (13). Πιο συγκεκριμένα, δώδεκα (12) στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π. & Δανείων, εκ των οποίων μία (1) θα καταληφθεί κατά προτεραιότητα από άτομα με αναπηρίες (Αμεα), που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου (εφόσον εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποψήφιοι από την κατηγορία αυτή) και μία (1) θέση στο Κατάστημα Θεσσαλονίκης.

Η πρόσκληση

 
 

 

Δήμος Πειραιά (2 θέσεις)

Ο δήμος Πειραιά προσκαλεί όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν µέρος της άσκησής τους, διάρκειας δώδεκα (12) µηνών, στη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Πειραιά, να υποβάλουν την αίτησή τους, σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήµου, ήτοι από 08-09-2021 έως και 17-09-2021.

Η άσκηση διαρκεί δώδεκα (12) µήνες και οι θέσεις των ασκουµένων δικηγόρων ορίζονται σε δύο (2). Το ωράριο ηµερήσιας απασχόλησης των ασκουµένων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας

Η πρόσκληση

 

Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη (1 θέση)

Αιτήσεις έως 20-09-2021

Η πρόσκληση