Πρόσληψη εκπαιδευτικών στον ΕΛΓΟ Δήμητρα για ΕΠΑΣ

Πρόσληψη, ωρομισθίου εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας μέχρι 9 μήνες και όχι πέραν από την λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ανάγκες στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης – προκήρυξης, αίτηση στην ΕΠΑΣ Ιωαννίνων, αντίτυπο της οποίας μπορούν να παραλαμβάνουν από την ανωτέρω ΕΠΑΣ ή από την ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων : Ταχ. διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 3, Κατσικάς 45 500 Ιωάννινα, τηλ. επικοινωνίας: 26510-92219.

Η προκήρυξη

– – –
Πρόσληψη ωρομισθίου εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας μέχρι 9 μήνες και όχι πέραν από την λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ανάγκες στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Συγγρού

Η προκήρυξη
– – –

Πρόσληψη ωρομισθίου εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας μέχρι 9 μήνες και όχι πέραν από την λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ανάγκες στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Νεμέας

Η προκήρυξη
– – –Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπαιδευτές σε προγράμματα Κατάρτισης

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση εκπαιδευτών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 των ακόλουθων ειδικοτήτων: – Γεωπόνος- Φυτικής – Γεωπόνος- Ζωικής – Γεωπόνος- Άλλης Κατεύθυνσης – Τεχνολόγος Γεωπονίας – Φυτικής – Τεχνολόγος Γεωπονίας – Ζωικής – Τεχνολόγος Γεωπονίας – Άλλης Κατεύθυνσης – Κτηνίατρος – Γεωλόγος – Ιχθυολόγος – Περιβαλλοντολόγος – Βιολόγος – Δασολόγος – Δασοπόνος – Πληροφορικής ΠΕ ή ΤΕ – Οικονομολόγος – Τεχνολόγος Τροφίμων

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση εκπαιδευτών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://katartisi.elgo.gr από Τρίτη 11 Απριλίου 2017

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες