Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού από ΑΕΙ και ΤΕΙ

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού από ΑΕΙ και ΤΕΙ για την κάλυψη των εκπαιδευτικών – διδακτικών αναγκών τους

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Προκήρυξη για πρόσληψη Επιστημονικών – Εργαστηριακών Συνεργατών του Τμήματος Αισθητικής – Κοσμητολογίας ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Το κείμενο της πρόσκλησης
– – – – –Το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη υπ’αριθμ. 10/7.06.2017 Συνεδρίαση της Συνέλευσής του αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διδασκόντων και Επιστημονικών Συνεργατών με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με πλήρη απασχόληση ή μερική απασχόληση (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 407/80) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, με την επιφύλαξη της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη των διδακτικών υποχρεώσεων του Τμήματος στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
Αλιευτική Διαχείριση με χρήση Υδρακουστικής Τεχνολογίας
Μαθηματικά στις Φυσικές Επιστήμες
Περιβαλλοντική Χημεία
Θαλάσσια Γεωλογία
Αγγλικά για Επιστήμες της Θάλασσας και Ωκεανογραφία
Βιολογία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Υπόμνημα για τις Σπουδές και την Επιστημονική τους δραστηριότητα
4. Αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών τους
(αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις ισοτιμίας του ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ)

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να έχουν παραληφθεί από τη Γραμματεία έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2017 (και ώρα 12:00) (Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κτίριο Επιστημών της Θάλασσας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη. Υπόψη: κου Γ. Κολοκυθά, τηλ. 22510 36804).

Το κείμενο της πρόσκλησης