ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ. Πρόσληψη 20 ατόμων

Για την πρόσληψη προσωπικού εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Ιανουάριο 2015

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες