Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Αρταίων

Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Αρταίων

Πρόσκληση προς υποψήφιους δικηγόρους για άσκηση στη Νομική Υπηρεσία του δήμου ΑρταίωνΠρόσκληση προς υποψήφιους δικηγόρους που είναι εγγεγραμμένοι στο δικηγορικό σύλλογο Άρτας και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας 5 μηνών (από 14 Αυγούστου 2019 έως και 13 Ιανουαρίου 2020), στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα, για την κάλυψη μίας (1) θέσης.

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ– ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΩΡΑΡΙΟ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

1.Το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του στο β΄ εξάμηνο του έτους 2019, ορίζεται σε πέντε (5) μήνες (από 14 Αυγούστου 2019 έως και 13 Ιανουαρίου 2020), με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα (6) μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013.

2.Η μηνιαία αποζημίωσή θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το ποσό αυτό δεν θα υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο κατόπιν εντάλματος της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων.

3.Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης του/της ασκούμενου/-ης δικηγόρου ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της νομικής υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και γενικά της άσκησης του/της απασχολούμενου/-μενης υποψήφιου/-ας δικηγόρου είναι ο/η εκάστοτε υπηρετών/-ούσα στη Νομική Υπηρεσία του δήμου δικηγόρος.

4. Στο τέλος της διαδικασίας χορηγείται στον ασκούμενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από το Δήμαρχο Αρταίων, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, κατόπιν εισήγησης του/της δικηγόρου της Νομικής Υπηρεσίας.

Β. ΑΙΤΗΣΗ –ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο υπόδειγμα και υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αρταίων από την Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019 ως και την Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2019 (προθεσμία 10 ημερών), είτε αυτοπροσώπως, είτε από άλλο εξουσιοδοτημένο από τους/τις ενδιαφερόμενους/-μενες υποψηφίους/-ιες πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του/της υποψηφίου/-ας θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αρταίων, Περιφερειακή Οδός και Αυξεντίου, 47 100 Άρτα, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψη κυρίας Σταυρούλας Τόλη (τηλ. επικοινωνίας: 26813 62282).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κατά την υποβολή της αίτησής τους οι υποψήφιοι/-ιες συνυποβάλλουν:

I. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν ότι δεν συμπληρώνεται το 18μηνο της άσκησης τους πριν από το πέρας της πενταμηνιαίας άσκησής τους στο Δήμο Αρταίων και

II. Βεβαίωση του δικηγορικού συλλόγου από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της άσκησης και

III. Φωτοτυπία της ταυτότητας του ασκούμενου

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων, στο τηλέφωνο 26813 62282, υπεύθυνη κ. Σταυρούλα Τόλη.

 

Αριθμ. 50642 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2874/05.07.2019
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αρταίων

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:

α) Τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιούν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων, σε ένα (1) άτομο,

β) Το χρονικό διάστημα άσκησης σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, κατόπιν αποδοχής της σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013.
Τα εξάμηνα θα αρχίζουν την 15η Ιανουαρίου και 15η Ιουλίου κάθε έτους.

γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή του σε εξακόσια (600) ευρώ, ποσό το οποίο δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:

Ο Δήμος Αρταίων αναρτά στην ιστοσελίδα του σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, που θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο Άρτας, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης, υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, στην οποία δηλώνουν:
α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
β) αριθμό μητρώου ασκουμένου,
γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και
δ) ΑΜΚΑ και ΑΦΜ

Επίσης, στην αίτηση επισυνάπτονται:
α) υπεύθυνη δήλωση περί μη συμπλήρωσης της προβλεπόμενης 18μήνης άσκησης πριν το πέρας της 6μηνιαίας άσκησης στο Δήμο,
β) βεβαίωση δικηγορικού συλλόγου από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της άσκησης και,
γ) φωτοτυπία της ταυτότητας ασκουμένου.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψήφιων που συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις, υπερβαίνουν τη μια διαθέσιμη θέση, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο Δήμο Αρταίων.
Ο επιλεγείς, το όνομα του οποίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, θα πρέπει να προσκομίσει τους τίτλους σπουδών του και σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης του ασκούμενου σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Yπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και γενικά της άσκησης, είναι ο εκάστοτε υπηρετών στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου δικηγόρος.

Δ. Στο τέλος της διαδικασίας χορηγείται στον ασκούμενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από το Δήμαρχο Αρταίων ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, κατόπιν εισήγησης του δικηγόρου της Νομικής Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.