Πρόσκληση για πλήρωση 60 θέσεων στην ΜΟΔ ΑΕ

Πρόσκληση για πλήρωση 60 θέσεων στην ΜΟΔ ΑΕ

Προκηρύσσεται η  πλήρωση εξήντα (60) θέσεων εκ των οποίων:

α) πενήντα επτά (57) θέσεις ΠΕ / ΤΕ,

β) τρεις (3) θέσεις ΔΕ όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ» που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.Α. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το αντικείμενο εργασίας της κάθε θέσης ορίζεται στα εγκεκριμένα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας για την Αρχή Πιστοποίησης, τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΑΝΑΔΕΔΒΜ), «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», ΕΠ «Αλιείας και Θάλασσας» (ΕΠΑλΘ), τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών: Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος, Αττικής, Πελοποννήσου, Κρήτης που περιλαμβάνονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Για τις υπόλοιπες Ειδικές Υπηρεσίες το αντικείμενο εργασίας ορίζεται στις αντίστοιχες ΚΥΑ Σύστασης και Διάρθρωσης/Αναδιάρθρωσης των Ειδικών Υπηρεσιών, και για την Κ.Υ. ΜΟΔ στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Β.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι ΙΔΑΧ που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και στους οποίους: α) Απευθύνεται η πρόσκληση και πληρούν τους ειδικότερους όρους αυτής. β) Δεν έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική διαδικασία. Εφόσον κάποιο από τα κωλύματα αυτά διαπιστωθεί εκ των υστέρων, η/ο υποψήφια/ος αποκλείεται από την συνέχεια της διαδικασίας και κάθε τυχόν εκδοθείσα σχετική πράξη παύει να ισχύει αυτοδίκαια. γ) Που διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η ημερομηνία αυτή λαμβάνεται υπόψη και για τη μοριοδότηση των υποψηφίων, όπου αυτή απαιτείται. Το κώλυμα επιλογής του σημείου β θα πρέπει να μη συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία έκδοσης της διοικητικής πράξης απόσπασης ή μετακίνησης του υπαλλήλου.

Υποβολή αιτήσεων

Η τυποποιημένη αίτηση υποψηφιότητας, το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα, η τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, πρέπει να αποσταλούν αποκλειστικά με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορά από 06/08/2018 μέχρι το αργότερο τις 10/09/2018 (ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου / ταχυμεταφορέα) στην κατωτέρω διεύθυνση:

 

ΠΡΟΣ Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

Τομέας Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Λ. Ριανκούρ 78Α, 11524 Αθήνα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο τομέα για την «Απόσπαση ή μετακίνηση του προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του Ν. 4314/2014 και στην Κεντρική Υπηρεσία της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που υποβάλλονται στη Μ.Ο.Δ Α.Ε. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή προσωπικά δεν γίνονται δεκτές.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 13 10 117, 213 13 10 186 και ώρες 10:00 – 16:00 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]

Το παρόν τεύχος προκήρυξης, η τυποποιημένη αίτηση υποψηφιότητας, το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα καθώς και η τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ Α.Ε., http://www.mou.gr

Οι Αιτήσεις Υποψηφιότητας που αποστέλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν εξετάζονται.

Η προκήρυξη