Προσλήψεις στο δήμο Ήλιδας

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες