Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Άγιος Γεώργιος

Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Άγιος Γεώργιος

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες σίτισης-εστίασης του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων που εδρεύει στις Μουρνιές Χανίων (Αγίου Ελευθερίου 28, Τ.Κ. 73300) του Νομού Χανίων και συγκεκριμένα:1.Για τον Ψυχιατρικό Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων:
– Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων (8ωρη απασχόληση), κωδικός θέσης 101

– Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Εστίασης-Βοηθών Μαγείρου (8ωρη απασχόληση),
κωδικός θέσης 102

– Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Εστίασης-Πλυντών Σκευών Μαγειρείου (8ωρη
απασχόληση), κωδικός θέσης 103

2.Για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων:

– Τρία (3) άτομα ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Εστίασης Τραπεζοκόμων (8ωρη απασχόληση) , κωδικός
θέσης 104
– Πέντε (5) άτομα ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Εστίασης-Τραπεζοκόμων (4ωρη απασχόληση), κωδικός
θέσης 105

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Χανίων.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «31/03/2017» θα γίνεκπον Πίνακα Ανακοινώσεων του Γ.Ν. Χανίων και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Χανίων.

Επίσης, ολόκληρη η ανακοίνωση, το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «31/03/2017», καθώς και το Υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής (με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7), θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.chaniahospital.gr

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», Αγίου Ελευθερίου 28, Τ.Κ. 733 00, Μουρνιές Χανίων απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2821022371 -2821022367).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και συγκεκριμένα από την 07/06/2018 ημέρα Πέμπτη μέχρι και την 18/06/2018 ημέρα Δευτέρα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και του Ψυχιατρικού Τομέα (πρώην ΘΨΠΧ) που εδρεύει στις Μουρνιές Χανίων (Αγίου Ελευθερίου 28, Τ.Κ.73300) και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης.

12 ΥΕ Προσωπικού Εστίασης – Τραπεζοκόμων.

1 ΥΕ Προσωπικού Εστίασης – Πλυντών σκευών Μαγειρείου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Γενικό Νοσοκομείο Χανίων) στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγίου Ελευθερίου 28, Τ.Κ. 733 00, Μουρνιές Χανίων απευθύνοντάς την στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων – Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2821022371).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Γ.Ν. Χανίων) και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Χανίων στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.