Προσλήψεις στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ΙΓΜΕ

Προσλήψεις στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ΙΓΜΕ

 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ι.Γ.Μ.Ε., που εδρεύει στο νομό Αττικής (για τις ανάγκες αυτού στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πρεβέζης και Ξάνθης.1 ΠΕ Γεωλόγος (ορυκτολογία ή γεωχημεία αργιλικών).

1 ΠΕ Γεωλόγος (γεωχημεία γεωθερμικών ρευστών).

1 ΠΕ Γεωλόγος (γεωπληροφορικής).

1 ΠΕ Γεωλόγος ή Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός.

1 ΠΕ Μηχανικός Μεταλλείων.

1 ΤΕ Ηλεκτρονικός.

1 ΠΕ Γεωλόγος.

1 ΤΕ Δασοπονίας – Περιβάλλοντος.

1 ΠΕ Γεωλόγος – Κοιτασματολόγος (βιομηχανικά ορυκτά).

1 ΠΕ Γεωλόγος (Ορυκτολόγος).

1 ΠΕ Γεωφυσικός.

1 ΠΕ Μηχανικός Μεταλλείων- Μεταλλουργός (μηχανική αντοχή πετρωμάτων).

1 ΠΕ Μηχανικός Μεταλλείων- Μεταλλουργός (εμπλουτισμός ορυκτών πρώτων υλών).

1 ΠΕ Μηχανικός Μεταλλείων- Μεταλλουργός (οικονομοτεχνικές μελέτες).

1 ΠΕ Οικονομικός.

1 ΠΕ Πληροφορικής (Γεωπληροφορικής).

2 ΠΕ Χημικός.

1 ΤΕ Εργοδηγός/ Παρασκευαστής Εμπλουτισμού.

1 ΤΕ Παρασκευαστής/ Εργοδηγός Ορυκτολογίας & Εργαστηρίου ΛΙΘΟΣ.

1 ΠΕ Οικονομικού.

2 ΠΕ Χημικός ή Χημικός Μηχανικός ή Περιβαλλοντολόγος.

6 ΠΕ Υδρογεωλόγος.

1 ΤΕ Λογιστής – Οικονομολόγος.

1 ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός.

1 ΔΕ Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ι.Γ.Μ.Ε., Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Υποστήριξης (ΔΑΔΔΥ), Σπ. Λούη 1,Ολυμπιακό Χωριό, Τ.Κ. 13677 Αχαρναί, αρμόδιος υπάλληλοι: κ. Δ. Δρυμωνίτης, τηλ. 213 – 1337120.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην έδρα της Υπηρεσίας, στα παραρτήματα του ΙΓΜΕ στην Ξάνθη, Θεσσαλονίκη και Πρέβεζα (ΠΜΑΜΘ – Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ΠΜΚΜ -Περιφερειακή Μονάδα Κεντρικής Μακεδονίας και ΠΜΗ Περιφερειακή Μονάδα Ηπείρου) και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Αχαρνών, Θεσσαλονίκης, Ξάνθης και Πρεβέζας εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.