Προσλήψεις πτυχιούχων στο ΙΤΥΕ Διόφαντος

Προσλήψεις πτυχιούχων στο ΙΤΥΕ Διόφαντος

Τo Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ITYE) Διόφαντος είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας με σκοπό την έρευνα και την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη και εφαρμογή των συμβατικών και ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, την έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τη διοίκηση και διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, καθώς και την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλων των εκπαιδευτικών μονάδων.

Τo Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ITYE) Διόφαντος προκηρύσσει θέσεις πτυχιούχων και προς τούτο εκδίδει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολές προτάσεων σύναψης συμβάσεων μισθώσεων έργου ιδιωτικού δικαίου

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

Οι προτάσεις προς σύναψη σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» www.cti.gr

Η δυνατότητα υποβολής πρότασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης προϋποθέτει την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο σύστημα και την ηλεκτρονική καταχώρηση των δικαιολογητικών του.

Στο Σύστημα Υποβολής Προτάσεων Σύναψης Σύμβασης aitisi.cti.gr και ειδικότερα στο σύνδεσμο ΧΡΗΣΤΗΣ / Εγγραφή υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες τόσο για τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα, τη διαδικασία καταχώρησης των δικαιολογητικών καθώς και τη διαδικασία υποβολής της πρότασης.Η συνολική αμοιβή του συνεργάτη για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται με την σύμβαση.

Οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται με βάση τον ν. 4387/2016.

Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του έργου, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο Έργο, μετά από πιστοποίηση και εντολή του Υπευθύνου του Έργου και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη πληρωμή

Δείτε όλες τις Προκηρύξεις Θέσεων και τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ