Προσλήψεις στο Δήμο Σητείας – 9 θέσεις εργασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ (ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ) ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

H Α/θµια Σχολική Επιτροπή του Δήµου Σητείας προκηρύσσει εννέα (9) θέσεις καθαριστριών σχολικών µονάδων µε σύµβαση µίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2017- 2018.

Αναλυτικότερα:
01 θέση για το Δηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Γούδουρα
01 θέση για το 2o Δηµοτικό Σχολείο Σητείας
01 θέση για το 4ο Νηπιαγωγείο Σητείας
01 θέση για το Δηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Σφάκας
01 θέση για το Δηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Σκοπής
01 θέση για το Δηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ζήρου
01 θέση για το 1ο Δηµοτικό Σχολείο και 6ο Νηπιαγωγείο Σητείας
01 θέση για το 5ο Νηπιαγωγείο Σητείας
01 θέση για το 3ο Νηπιαγωγείο ΣητείαςΠαρακαλούνται οι ενδιαφερόµενες/οι να καταθέσουν σχετική απλή αίτηση, µε όλα τα στοιχεία ΑΦΜ,ΑΜ ΙΚΑ , ΑΜΚΑ , τηλέφωνο κλπ στο Δηµαρχείο και συγκεκριµένα στο Τµήµα προσωπικού του Δήµου Σητείας τηλ. 2843340525 και 2843340514 ,που βρίσκεται στο ισόγειο του Δηµοτικού Καταστήµατος Σητείας οδός Π.Βαρθολοµαίου 9 , κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες , συνοδευόµενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α) Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας
Β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Γ) Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού της Εφορίας
Δ) Βεβαίωση προϋπηρεσίας – συστατική επιστολή εφόσον υπάρχει
Ε) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ο χρόνος προϋπηρεσίας και εάν εργάζονται και σε άλλη εργασία .
ΣΤ) Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασµού (ΙΒΑΝ)

Τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά από την Τετάρτη 23/08/2017 µέχρι και την Δευτέρα 04/09/2017.

Ο Πρόεδρος της Σ.Ε.
ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ