Προσλήψεις στο Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

Το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
Απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση Μουσικοπαιδαγωγού, ως «Υπευθύνου Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών δράσεων της Κ.Ο.Θ.»

Θέση: Παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών, µε αντικείµενο την επιµέλεια, κατάρτιση και συντονισµό των εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων της Ορχήστρας, για την καλλιτεχνική περίοδο «Ιανουάριος-Ιούνιος 2018» (µε δυνατότητα ανανέωσης της συνεργασίας).

Υποβολή Αιτήσεων Συµµετοχής:
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει είτε µε κατάθεση της αίτησης έως και την 24η Νοεµβρίου 2017, ώρα 12:00 στα γραφεία της Κ.Ο.Θ. (Λεωφ. Νίκης 73, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη), είτε ηλεκτρονικά στο [email protected] .Και στις δύο περιπτώσεις µε την ένδειξη:
«Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της Κ.Ο.Θ.»
Η αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει:
1 ) Επιστολή αίτησης ενδιαφέροντος που να περιέχει:
– παραδείγµατα παρόµοιας εµπειρίας
– συνοπτική απάντηση στο ερώτηµα: «πώς φαντάζεστε τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράµµατα µιας συµφωνικής ορχήστρας του σήµερα»
2) Βιογραφικό
3) Συστατικές επιστολές – εάν υπάρχουνΑπό τους ενδιαφερόµενους που θα υποβάλλουν βιογραφικό, θα επιλεγούν από τη ∆ιοίκηση της Κρατική Ορχήστρας Θεσσαλονίκης τρείς (3) υποψήφιοι, από τους οποίους θα ζητηθεί η υποβολή αναλυτικών και κοστολογηµένων σχετικών προτάσεων, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που θα δοθούν από τη ∆ιοίκηση της Ορχήστρας, από την οποία θα υπάρξει πλήρης ενηµέρωση και θα δοθούν τυχόν αναγκαίες διευκρινήσεις.
Περισσότερες πληροφορίες µπορούν να αναζητούν οι ενδιαφερόµενοι στα τηλέφωνα: 2310 257900 πατώντας (1) ή (6)

Η πρόσκληση