Προσλήψεις στον Δήμο Αμφιλοχίας – 3 θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, συνολικά τριών (3) ατόμων κατηγορίας κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, χωρίς να απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αμφιλοχίας (Διεύθυνση: Γ. Στράτου, τηλ. 2642360421, 454, 420) σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσης