Πρόσληψη 76 πτυχιούχων νομικών και οικονομολόγων στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)

Πρόσληψη 76 πτυχιούχων νομικών και οικονομολόγων στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα έξι (76) ατόμων για την υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο «Εφαρμογή του οργανωτικού και λειτουργικού μοντέλου των Κέντρων Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.)» της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» με MIS 5005124 (ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ), στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) που εδρεύει στον Δήμο Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, νομού Αττικής.
Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχοληθεί σε δεκαέξι (16) Κέντρα Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ), ανά την Επικράτεια

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), Λ. Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, ΤΚ 18233, Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού/Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (τηλ. επικοινωνίας: 2132125 651,661, 713).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην έδρα της Υπηρεσίας, στα Κέντρα Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ), όπου προκηρύσσονται οι θέσεις και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Ηλιούπολης, Αθηναίων, Ζωγράφου, Αμαρουσίου, Χαλανδρίου, Καλλιθέας, Φυλής, Πειραιώς, Παύλου Μελά, Σερρών, Κοζάνης, Λαρισαίων, Βόλου, Πατρέων, Αγρινίου και Χανίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από 4-1-2019 μέχρι και 14-1-2019

Η προκήρυξη