Πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ 4 ιατρών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Προκήρυξη για την πλήρωση τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων Ιατρών με τριετή θητεία (μία (1) Ειδικού Συμβούλου με ειδικότητα Αναισθησιολογία και τριών (3) με ειδικότητα Ψυχιάτρων) (ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 1464) – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 14/03.04.2017)

Πλήρωση των παρακάτω τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων ιατρών κατηγορίας ΠΕ.
1) Δύο (2) θέσεων Ιατρών ειδικότητας Ψυχιάτρων, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με τριετή θητεία, που δύναται να ανανεώνεται, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 100).
2) Μία (1) θέση Ιατρών ειδικότητας Ψυχιάτρου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με τριετή θητεία, που δύναται να ανανεώνεται, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 200).
3) Μία (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου ειδικότητας Αναισθησιολογίας, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με τριετή θητεία, που δύναται να ανανεώνεται, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 300).

Οι υποψήφιοι οφείλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Βασ. Σοφίας 72, 115 28 Αθήνα) αίτηση / υπεύθυνη δήλωση, την οποία θα υπογράφουν σύμφωνα με το Νόμο, με την οποία θα δηλώνουν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής και θα αναφέρουν αναλυτικά τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν συνημμένως στην αίτηση / υπεύθυνη δήλωση.

Ο τρόπος πλήρωσης των ανωτέρω θέσεων καθορίζεται ως ακολούθως:
Η αρμόδια υπηρεσία στην οποία οι υποψήφιοι θα υποβάλουν δικαιολογητικά, αμέσως μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, πρέπει να διαβιβάσει τις αιτήσεις με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά των υποψηφίων στην Εφορεία του Νοσοκομείου, προκειμένου αυτή να επιλέξει τον υποψήφιο με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, εκδίδοντας απαραιτήτως απόφαση όπου θα αναγράφονται οι επιτυχόντες ανά θέση και η σειρά κατάταξης των όλων των υποψηφίων. Επίσης στην ως άνω απόφαση θα αναγράφονται οι τυχόν απορριπτόμενοι και οι λόγοι απόρριψής τους. Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό ηλεκτρονικό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια» (https://diavgeia.gov.gr/) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως ο νόμος ορίζει.
Επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της κατά τα ανωτέρω ανάρτησης της απόφασης της Εφορείας στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια». Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεση της ή με αποστολή συστημένης επιστολής στη διεύθυνση: Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Βασ. Σοφίας 72, 115 28 Αθήνα), την οποία οι ενιστάμενοι υποψήφιοι θα υπογράφουν.
Η Εφορεία του Αιγινητείου Νοσοκομείου εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, φροντίζει για την έκδοση νέας αιτιολογημένης απόφασης με την οποία οριστικοποιεί τα αποτελέσματα και φροντίζει για την ανάρτησή της στο διαδικτυακό ηλεκτρονικό τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια» (https://diavgeia.gov.gr/) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως ο νόμος ορίζει.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες