Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΝΣΕΔ)

Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΝΣΕΔ)

Πρόσληψη στη ΣΝΣΕΔ διδακτικού προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, για την περίοδο από 2-1-2020 έως 31-12-2020.
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν (σε διαφάνειες εντός πλαστικού ντοσιέ με έλασμα) στη Σχολή μέχρι την 03 Μαΐου 2019 τα έντυπα – δικαιολογητικά

Βασικοί Τίτλοι Σπουδών

Πτυχίο Τμήματος Νομικής Σχολής ΑΕΙ ή ισότιμου Τμήματος αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου

Πτυχίο Τμήματος Νομικής Σχολής ΑΕΙ ή Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα) ή ισότιμου Τμήματος αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου

Αποζημίωση

Η ωριαία αποζημίωση των προσληφθέντων ωρομισθίων καθηγητών, καθορίζεται από τις διατάξεις της εκάστοτε Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας, βάση των προσόντων που απαιτεί η προκήρυξη και όχι βάση των κατεχομένων από τους υποψηφίους.

Υποβολή Αιτήσεων

α. Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο στη ΣΝΣΕΔ ή με συστημένες επιστολές μέσω υπηρεσίας ταχυδρομείων (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων/Τμήμα 2ο (Εκπαίδευσης), Στρατόπεδο «ΤΧΗ ΧΡ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ», οδός Πέτρου Ράλλη 2, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αττικής,

μέχρι 03 Μαΐου 2019 το αργότερο

β. Μετά την 03 Μαΐου 2019, κανένα έγγραφο δεν θα γίνεται δεκτό πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 8ε της παρούσης.

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από:

α. Τη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων/Τμήμα 2ο (Εκπαίδευσης) (Στρατόπεδο «ΤΧΗ ΧΡ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ», οδός Πέτρου Ράλλη 2, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αττικής) κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00

β. Στα τηλέφωνα 2131501911 ή 2131501910 και Fax: 2103422540.

γ. Από την ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ (www.geetha.mil.gr/el/), την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων (www.stratologia.gr/) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected])

Η προκήρυξη