Πρόσληψη δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Πρόσληψη δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων (ΠΕ Ειδικών Νομικών Συνεργατών), στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013.

I. 1. Οι δικηγόροι, που θα προσληφθούν, θα καταλάβουν τις τρεις (3) κενές θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισμό του νυν Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (άρθρα 34 και 38 του π.δ. 82/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 51 παρ. 5 του ν. 4635/2019).

2. Το αντικείμενο απασχόλησης των τριών (3) δικηγόρων που πρόκειται να προσληφθούν στο ΥπΨηΔ με σχέση έμμισθης εντολής συνίσταται, ενδεικτικά, στον έλεγχο νομιμότητας διοικητικών πράξεων, στην κατάρτιση και στον έλεγχο συμβάσεων, στην παροχή ενημερωτικών γνωμοδοτικών σημειωμάτων και εν γένει στην παροχή κάθε είδους νομικών υπηρεσιών, ιδίως επί θεμάτων:

Α. i) Δημοσίων Συμβάσεων, ii) Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), iii) Δημοσίου Λογιστικού, iv) Δικαίου Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, v) Δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων, vi) Κυβερνοασφάλειας, vii) Διαδικτύου και νέων τεχνολογιών, viii) Τομέα Οπτικοακουστικών Μέσων.

Β. i) Επεξεργασίας νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου και κατάρτισης νομοσχεδίων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, ii) Εφαρμογής και ενσωμάτωσης Οδηγιών και άλλων ευρωπαϊκών κειμένων με την κατάρτιση νομοσχεδίων και προεδρικών διαταγμάτων, iii) Παροχής ενημερωτικών γνωμοδοτικών σημειωμάτων προς την πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες του Υπουργείου σχετικά με τη διασφάλιση της νομιμότητας διοικητικών πράξεων, iv) Επεξεργασίας και νομικού ελέγχου των συμβάσεων, που συνάπτει το Υπουργείο με τρίτους, των διοικητικών πράξεων, καθώς και των προκηρύξεων για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους, v) Επεξεργασίας των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων ανάμεσα στο Υπουργείο και τρίτους ή των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης ακινήτων στο Υπουργείο, vi) Σχεδιασμού έργων του δημοσίου τομέα σε σχέση με έργα Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και αναζήτησης κατάλληλου μέσου χρηματοδότησής ( Ευρωπαϊκά εργαλεία χρηματοδότησης, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ κλπ) και Γ. Παρακολούθησης του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου στους τομείς αρμοδιότητας του ΥπΨηΔ.
3. Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα συνδράμουν σε νομικό επίπεδο τα συλλογικά όργανα του Υπουργείου, εφόσον αυτό κριθεί ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

4. Οι δικηγόροι παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες στο οικείο κατάστημα, για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες.

5. Οι αποδοχές των έμμισθων δικηγόρων καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και εν προκειμένω από την παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015. Οι έμμισθοι δικηγόροι υπάγονται οργανικά στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ακολουθούν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. Οι δικηγόροι ασφαλίζονται στον οικείο τους φορέα σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.

6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι και για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α. Να είναι Έλληνες πολίτες.

Β. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013).

Γ. Να είναι Δικηγόροι, μέλη ενός από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, τουλάχιστον παρ΄ Εφέταις.

Δ. Να έχουν συμπληρώσει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τουλάχιστον δέκα (10) έτη πραγματικής δικηγορίας (δικαστηριακής ή/και συμβουλευτικής) από την εγγραφή τους στον δικηγορικό σύλλογο.

Ε. Να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά και να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση.

ΣΤ. Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα και οριστικά από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

Ζ. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 3528/2007.

Η. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, λόγω ποινικής καταδίκης ή επειδή τελούν υπό στερητική ή/και επικουρική δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 3528/2007, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού.

Θ. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου Νομικού Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου.

Ι. Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο αρ. 28 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α’ 39), όπως ισχύει. Άριστη γνώση και άλλης ξένης γλώσσας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνυόμενη σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, θα συνεκτιμηθεί.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και τα οριζόμενα στην ενότητα ΙV της παρούσας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης/ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προσωπικού Ιδαχ και λοιπών κατηγοριών (Φραγκούδη 11 ΚΑΙ Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63 Καλλιθέα), σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη απαραίτητα, και επί ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία, από τα δικαιολογητικά

Πληροφορίες παρέχονται από την Ελένη Καραγιάννη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού ΙΔΑΧ και Λοιπών Κατηγοριών, τηλ. 2109098597

Η προκήρυξη