Πρόσληψη δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στην ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ

Πρόσληψη δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στην ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ

Πλήρωση με επιλογή δυο (2) θέσεων Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω η μια και παρά Πρωτοδίκαις η άλλη με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει σήμερα και με αποδοχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (επί του παρόντος από το Ν. 4354/2015)
Το αντικείμενο της απασχόλησης είναι

α) η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων,

β) η επιμέλεια και διεξαγωγή των κάθε φύσεως δικαστικών υποθέσεων του ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ, με την νομική εκπροσώπηση αυτής ενώπιον όλων γενικά των Δικαστικών ή Διοικητικών αρχών, προς προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας,

γ) η παρακολούθηση των δικαστικών υποθέσεων και παροχή οποιασδήποτε γνωμοδότησης για κάθε νομικό θέμα, που τίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, και τους Προϊσταμένους όλως των Διευθύνσεων και Τμημάτων της εταιρείας ή επί θεμάτων που απαιτούν ειδική έρευνα και επεξεργασία, όπως οικονομικών, περιουσίας του νομικού προσώπου, διοικητικών κ.λ.π.,

δ) η επεξεργασία, σε τελική διατύπωση και μορφή, των από τις υπηρεσίες της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. συντασσομένων σχεδίων συμφωνιών, διακηρύξεων, κανονιστικών πράξεων, αποφάσεων, συμβάσεων κ.λ.π που ανάγονται στον κύκλο της αρμοδιότητάς του και η σύνταξη όλων των πράξεων συμφωνίας που διενεργεί η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., με οποιαδήποτε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που αναφέρονται σε πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και αγορές, καθώς και τον έλεγχο, όπου αυτό είναι αναγκαίο, για τον ως άνω σκοπό, των σχετικών τίτλων ιδιοκτησιών,

ε) η παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των νομικών διατάξεων που εκδίδονται και έχουν επίδραση στην υλοποίηση των στόχων – έργων της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., διασφαλίζοντας την τήρηση των θεσμικών και διαδικαστικών απαιτήσεών τους, παρέχοντας παράλληλα και νομική υποστήριξη στην αντίστοιχη ομάδα εργασίας – επιτροπή όταν αυτό κριθεί επιβεβλημένο.

Είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία στη ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ ορισμένες ώρες ώστε να γνωμοδοτούν σε θέματα που αφορούν τις Υπηρεσίες, καθώς επίσης να είναι παρών σε συνεδριάσεις των επιτροπών αυτής, οπότε αυτό χρειαστεί.

Οι προσληφθέντες θα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354/2015 και θα ασφαλίζονται στον ασφαλιστικό τους φορές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει:

α) Να είναι Έλληνες πολίτες

β) Να είναι κάτοχοι του πτυχίου Νομικής της χώρας ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής της αλλοδαπής γ) Να είναι δικηγόροι Μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο.

γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα κυρίως Διοικητικού, Αστικού και Εμπραγμάτου Δικαίου. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εμπειρία σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση σιδηροδρομικής περιουσίας.

δ) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

ε) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 Ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

στ) Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους).

ζ) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του ν.1256/82 και του ν.4194/13 (Κώδικα Δικηγόρων) όπως ισχύουν.Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στο ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης, στον ημερήσιο Τύπο, (σε μια -1- τουλάχιστον εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του οικείου ΔΣΑ) αίτηση υποψηφιότητας στη

ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., Λεωφόρος Λιοσίων 301

■ Αθήνα 104 45

■ Τηλ: +30 210-8318158

■ Fax: +30 210-8318558

■ E-mail: [email protected]

και ειδικότερα στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών (αρμόδια υπάλληλος κα Μπακούρου, και ώρες παραλαβής 09:00 – 15:00) συνοδευόμενη από τα  αναφερόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά.

Η προκήρυξη