Πρόσληψη δικηγόρων στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων για την κάλυψη δύο (2) κενών οργανικών θέσεων, προσωπικού ειδικών θέσεων (μία θέση νομικού συμβούλου και μία θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή), για τις ανάγκες του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης, που σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες