Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

Πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με τον ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει κάθε φορά
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο Δικηγόρος αναλαμβάνει να παρέχει στο Νοσοκομείο, χωρίς εξαίρεση, κάθε υπηρεσία συνδεόμενη με το επάγγελμα και την ιδιότητά του ως δικηγόρου, σε κάθε υπόθεση αυτού, οποιασδήποτε φύσεως, δικαστικής ή εξώδικης προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Νοσοκομείου

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (εν προκειμένω με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων και την παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.4354/2015 [ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015]) και θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νομίμων κρατήσεων

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η για την πιο πάνω θέση πρέπει απαραιτήτως:

1. Να είναι Έλληνας πολίτης.

2. Να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου Νομικής Πανεπιστημιακής Σχολής της αλλοδαπής νόμιμα αναγνωρισμένου.

3. Να είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις, μέλος Δικηγορικού Συλλόγου. Ο επιλεγείς θα πρέπει πριν τον διορισμό του να έχει εγγραφεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου.

4. Να μην έχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. Συγκεκριμένα απαιτείται η αποδεδειγμένη ανυπαρξία με πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού Συλλόγου πειθαρχικών ποινών για οποιοδήποτε θέμα και η αποδεδειγμένη ανυπαρξία ποινικής καταδίκης για οποιοδήποτε θέμα, από εκείνα που απαγορεύουν την πρόσληψη δημόσιων Υπαλλήλων κατά το ν. 3528/2007 με την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου.

5. Να μην έχει κώλυμα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων.

6. Οι άντρες, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

7. Να έχει την υγεία και φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.

Επίσης θα συνεκτιμηθούν:

1. Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με το αντικείμενο.

2. Επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και παροχής νομικών συμβουλών. Η εμπειρία αποδεικνύεται με αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, χωρίς να αρκεί μόνο η εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο.

3. Επαγγελματική εμπειρία σε χειρισμό υποθέσεων που αφορούν ΝΠΔΔ, (Νοσοκομεία) η οποία αποδεικνύεται με συμβάσεις εργασίας, αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

4. Γνώση του Δικαίου της Υγείας, Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου, Υπαλληλικού Δικαίου, Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Μισθώσεων Κληροδοτημάτων κλπ. Επίσης θα συνεκτιμηθεί και η γνώση του Δικαίου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο – εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή – είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Νοσοκομείο Ρόδου (ταχυδρομική διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 138, Περιοχή Άγιοι Απόστολοι, 85133 ΡΟΔΟΣ – Υπόψη κας Ζαφειρούς Φραγκιαδάκη, 2241360134,9,5,4,6 [email protected] κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 7:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο

Η προκήρυξη