Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο δήμο Τήλου

Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο δήμο Τήλου

Πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο Τήλου Δωδεκανήσου
Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Περί Δικηγόρων) όπως ισχύει κάθε φορά και θα συνδέεται με το Δήμο Τήλου, με σχέση έμμισθης εντολής

1. Το αντικείμενο της απασχόλησης του θα είναι η κάλυψη των γενικών νομικών θεμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Τήλου και των ΝΠΔΔ του Δήμου και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Τήλου και των ΝΠΔΔ αυτού, ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις του, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ 37/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας. Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στην έδρα του Δήμου Τήλου και στα αρμόδια Δικαστήρια, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Περί Δικηγόρων.

2. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές τους καθορίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ 2/17132/0022/28.02.2012 (ΦΕΚ 498/28.02.2012 τεύχος Β΄) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της § 1 του άρθρου 22 του Ν. 4024/2011.

3. Ο προσληφθείς θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων, θα υπάγεται οργανικά στο Δήμο Τήλου και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

4. Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

4α. Γενικά προσόντα:

1) Να είναι δικηγόροι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου του Νομού Δωδεκανήσου με δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο, στο Εφετείο και στο Πρωτοδικείο αντίστοιχα.

2) Να είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 12 του Νόμου 3584/2007.

3) Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

4) Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί σε λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

5) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

6) Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους)

7) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Τήλου σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τοπικό Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09-2.30, από την υπάλληλο κ. Αττιτή Σεβαστή

Η προκήρυξη