ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ. Πρόσληψη πτυχιούχου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ [Kωδικός θέσης: ICS 1078], στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εικονικών εργαστηρίων»

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες