Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει σήμερα, και με αποδοχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

● Να είναι Έλληνες πολίτες.

● Να είναι δικηγόροι παρ’ Εφέταις, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης.

Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 4ετούς φοίτησης στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου Νομικής Πανεπιστημιακής Σχολής της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου.

● Να κατέχουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών σε κλάδο της νομικής επιστήμης.

● Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

● Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη και να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 Ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

● Να είναι υγιείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους).

● Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν.1256/1982 και του Ν.4194/2013, όπως ισχύουν.

● Να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί τυχόν πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση και άλλων επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γνώση ξένης γλώσσας και το επίπεδο αυτής θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 28 του π.δ.50/2001, όπως ισχύει και οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέξουν στο παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «14.03.2018», μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής Αρχική Σελίδα/ Πολίτες/ Έντυπα –Διαδικασίες/ Διαγωνισμών Φορέων/ Ορ. Χρόνου ΣΟΧ/Απόδειξη Γλωσσομάθειας – Ειδικό Παράρτημα Α2 με σήμανση έκδοσης «14.03.2018».

● Να έχουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε θέματα ΑΕΙ και της εν γένει λειτουργίας τους ή νομικών προσώπων που άμεσα συνδέονται με αυτά. Ειδικότερα, να έχουν επαγγελματική και συμβουλευτική εμπειρία σε ζητήματα που αφορούν στη νομοθεσία που διέπει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ως εμπειρία που λαμβάνεται υπόψη, νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί δυνάμει σύμβασης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα ή έργα, αντίστοιχα με τα αναφερόμενα στην παρούσα προκήρυξη. Η εμπειρία αποδεικνύεται από συμβάσεις εργασίας/παροχής υπηρεσιών για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, κατατεθέντα δικόγραφα ή/και παραστάσεις σε δικαστήρια καθώς και σχετικές βεβαιώσεις αρμοδίων οργάνων (για λόγους συνδυασμού προσόντων, ένας (1) μήνας εμπειρίας θα αντιστοιχεί σε τρείς (3) παραστάσεις σε δικαστήρια).

● Να έχουν πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι, που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από ώρα 8:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. στη διεύθυνση:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κτίριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, Τ.Κ. 69100,

με την επισήμανση ότι αφορά αίτηση υποψηφιότητας για την με αριθ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/60446/7028/31.08.2018 προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης έμμισθου δικηγόρου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, υπολογιζομένων ημερολογιακά, από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τοπικό Τύπο.

Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά προς απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών του προσόντων

Η προκήρυξη