Πρόσληψη δημοσιογράφου στον δήμο Αθηναίων

Πρόσληψη δημοσιογράφου στον δήμο Αθηναίων

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης, που εδρεύει στην Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Προώθηση των προγραμμάτων του ΚΥΑΔΑ μέσω των ΜΜΕ και την εξυπηρέτηση αιτημάτων ΜΜΕ Ελληνικών και Διεθνών σχετικά με τις δράσεις του – επικοινωνιακή πολιτική χορηγιών προς το ΚΥΑΔΑ» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ή/και οποιασδήποτε αναγνωρισμένης Ένωσης Συντακτών μέλους της Π.Ο.Ε.Σ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ και ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΥΑΔΑΟι υποψήφιοι θα υποβάλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΚΥΑΔΑ είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένο φάκελο, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 35, ΤΚ 10552 Αθήνα, υπόψη κ Καράβη Αντωνίου. (τηλ. επικοινωνίας: 210-5246516).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στην έδρα του φορέα μας ή στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως θα κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που θα φέρει ο φάκελος αποστολής ή από τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει, εφόσον κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν, στο ΚΥΑΔΑ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα από 03-01-2018 έως και 12-01-2018

Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η υποβολή αίτησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της.