Προσλήψεις στον Δήμο Φιλιατών – 7 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη επτά (7) ατόμων , ήτοι: έξι (6) ατόμων ειδικότητας εργατών-τριών Υ.Ε -Γενικών καθηκόντων και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (συγκεκριμένα ενός (1) χειριστή Τσάπας- JCB) ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση εποχικών κατεπειγουσών αναγκών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυρασφάλειας- πυροπροστασίας του Δήμου Φιλιατών.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 14-07-2017 έως και 24-07-2017 στα γραφεία του Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου 8-Φιλιάτες (Γραφείο Προσωπικού) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Τηλέφωνα επικοινωνίας 2664-3-60164 και 2664-0-22213).