Προσλήψεις στον Δήμο Φυλής – 2 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Φυλής – θέσεις εργασίας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2014-2020), του ΝΠΔΔ «Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων» Δήμου Φυλής, που εδρεύει στο Δήμο Φυλής και συγκεκριμένα

1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ.
1 ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:Ν.Π.Δ.Δ. « ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ » Δήμου Φυλής, Μητροπόλεως 27, 13341, ΄Ανω Λιόσια, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης υπόψη κας Κοχλιαρίδου Παναγιώτας ( τηλ. Επικοινωνίας : 210-2475433 / Εσωτ : 105 ).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φυλής, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.