Προσλήψεις σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – 180 άτομα επικουρικού προσωπικού

Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας διαφόρων Περιφερειών της χώρας, στο Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας και στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) (Αριθμ. Φ.80424/32928/Δ9/10144 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3082/06.09.2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:Εγκρίνεται η πρόσληψη εκατόν ογδόντα (180) ατόμων επικουρικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), ανά κλάδο, φορέα και χρονική διάρκεια, σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας διαφόρων Περιφερειών της χώρας, στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας και στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ)

Δείτε τους πίνακες με τις ειδικότητες και τις θέσεις των εκατόν ογδόντα (180) ατόμων (Αριθμ. Φ.80424/32928/Δ9/10144 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3082/06.09.2017)