Πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων

Πρόσληψη και αποζημίωση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (Αριθμ. 177418/Ζ1 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3791/27.10.2017)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την επικουρία των μελών ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων, καθώς και υποψηφίων διδακτόρων του ιδίου Πανεπιστημίου για την επικουρία μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης καθορίζεται μέχρι έξι (6)ώρες εβδομαδιαίως για την άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων και μέχρι δέκα (10) ώρες για την εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων.
Ο συνολικός αριθμός των ωρών απασχόλησης δεν θα ξεπερνά τις 2.408 ώρες για το έτος 2017.
Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας ορίζεται σε οκτώ (8) ευρώ πλέον των εργοδοτικών εισφορών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

– – –


Πρόσληψη και αποζημίωση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Πανεπιστημίου Πατρών.(Αριθμ. 177413/Ζ1 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3791/27.10.2017)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών για την επικουρία των μελών ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων, καθώς και υποψηφίων διδακτόρων του ιδίου Πανεπιστημίου για την επικουρία μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης καθορίζεται μέχρι έξι (6)ώρες εβδομαδιαίως για την άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων και μέχρι δέκα (10) ώρες για την εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων.
Ο συνολικός αριθμός των ωρών απασχόλησης δεν θα ξεπερνά τις 10.750 ώρες για το έτος 2017.
Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας ορίζεται σε οκτώ (8) ευρώ πλέον των εργοδοτικών εισφορών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

– – –

Πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Πανεπιστημίου Κρήτης για την επικουρία των μελών Δ.Ε.Π. στην άσκηση των φοιτητών τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων καθώς και για την επικουρία μελών Δ.Ε.Π. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.(Αριθμ. Φ14/Β/ 185576 /Δ11/ – ΦΕΚ B 3238 – 03.12.2014)

Ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης ανά μεταπτυχιακό φοιτητή καθορίζεται μέχρι 6 ώρες εβδομαδιαίως για την άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων και μέχρι 10 ώρες εβδομαδιαίως για την εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων.

Ο συνολικός αριθμός των ωρών απασχόλησης δε θα ξεπερνά τις 20.000 (είκοσι χιλιάδες) ώρες ετησίως.

Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας ορίζεται σε οκτώ (8) ευρώ πλέον εργοδοτικών εισφορών