Πρόσληψη μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/183493 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 32/12.05.2022
Προκήρυξη διαγωνισμών για την πλήρωση έξι (6) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Προκηρύσσουμε

Διαγωνισμούς για την πλήρωση έξι (6) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, ως εξής:

Α. Μία (1) Θέση 2ης Κατηγορίας (Εξάρχοντες)

Β. Δύο (2) θέσεις 3ης Κατηγορίας (Κορυφαίοι Α΄) ως εξής:
α. Μία (1) θέση στα Βιολοντσέλα
β. Μία (1) θέση στους Ευθυαύλους (κλαρινέτα)

Γ. Μία (1) θέση 4ης Κατηγορίας (Κορυφαίοι Β΄) στη δεύτερη έως τέταρτη (2-4) σάλπιγγα (τρομπέτα) με υποχρέωση στην πρώτη σάλπιγγα (τρομπέτα)

Δ. Δύο ( 2 ) θέσεις 5ης Κατηγορίας (Μουσικοί) ως εξής:
α. Μία θέση στον δεύτερο έως τέταρτο (2-4) ευθύαυλο (κλαρινέτο)
β. Μία θέση στη δεύτερη και τέταρτη (2-4) ολκωτή σάλπιγγα ( τρομπόνι)

Οι υποψήφιοι πρέπει

1. Ως προς την ιθαγένεια
α) Να είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες ή
β) Πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς καθώς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, καθώς και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958 – Α΄ 128).
δ) Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση.

2. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους ή, προκειμένου για μουσικούς αναγνωρισμένου ταλέντου, το 15ο έτος της ηλικίας τους.

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης τους, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 7 του άρθρου πρώτου του ν. 3528/2007.

4. Να μη συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του ν. 3528/2007).
Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στην Αθήνα σε χώρο που θα καθοριστεί με νεότερη ανακοίνωση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.

Ως ημερομηνία έναρξης των διαγωνισμών ορίζεται η 25 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για την κάλυψη των ως άνω αναφερόμενων κενών οργανικών θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού της ΚΟΑ, δεν υποχρεούνται να καταθέσουν τους τίτλους σπουδών τους ως τυπικό προσόν διορισμού στη θέση για την οποία διαγωνίζονται, ενώ περαιτέρω η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ήδη διορισθέντων στην διαδικασία της μονιμοποίησης, μετά το πέρας της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.

Αυτοί που θέλουν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς οφείλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη εργάσιμη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Τύπο, να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (Κόκκαλη 1 και Βασ. Σοφίας, 11521, Αθήνα) αίτηση σε ειδικό έντυπο.

Έντυπα αιτήσεων, με αντίγραφο της παρούσας προκήρυξης, μπορεί να προμηθεύεται κάθε ενδιαφερόμενος από την ως άνω Υπηρεσία.

Με την αίτηση ο υποψήφιος υποχρεούται να συνυποβάλει βιογραφικό σημείωμά του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητας αυτού.
Ειδικότερα για τους υποψηφίους που επικαλούνται την ιδιότητα του μουσικού αναγνωρισμένου ταλέντου, συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο έντυπο της αίτησης, απαιτείται η υποβολή στοιχείων που θα δικαιολογούν την ιδιότητα αυτή.

Η διαπίστωση περί τούτου θα γίνεται από την κατά τον νόμο, Εξεταστική Επιτροπή. Η εν λόγω Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών του κάθε υποψηφίου της περίπτωσης αυτής (ταλέντου), θα διαπιστώνει την ύπαρξη των στοιχείων που συγκροτούν το αναγνωρισμένο μουσικό ταλέντο και θα επιτρέπει σε αυτόν να συμμετάσχει στο διαγωνισμό.

Η μη υποβολή των δικαιολογητικών αυτών μαζί με την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθιστά απαράδεκτη τη μεταγενέστερη επίκληση της ανωτέρω ιδιότητας.

 
Εξεταστέα Ύλη

Σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/35836/22.7.1999 (Β΄ 1604) υπουργική απόφαση, η εξεταστέα ύλη κατά οικογένεια οργάνου και κατηγορία καλλιτεχνικού προσωπικού, ορίζεται ως εξής:

Για τη θέση 2ης Κατηγορίας Εξάρχοντες
α. Ένα από τα κονσέρτα BRAHMS, SIBELIUS, TCHAIKOVSKY (ολόκληρο).
β. ΜΟΖΑRT: Ένα από τα κοντσέρτα Νο3 (σε σολ), Νο4 (σε ρε), Νο5 (σε λα), το 1ο μέρος με Cadenza.
γ. BACH: Το 1ο (αργό) μέρος μιας από τις 3 σονάτες για βιολί σόλο.
δ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα.
ε. Prima vista.

Για τη θέση Κορυφαίου Α΄ 3ης Κατηγορίας στα Βιολοντσέλα
α. Ένα από τα κοντσέρτα SCHUMANN, DVORAK ολόκληρο.
β. HAYDN: Κοντσέρτο σε ρε μειζ, το 1ο μέρος (με cadenza).
γ. BACH: Ένα αργό μέρος (SARABANOE) από μία από τις σουϊτες για σόλο βιολοντσέλο.
δ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
ε. Prima vista.

Για τη θέση Κορυφαίου Α΄ 3ης Κατηγορίας στα Κλαρινέτα
α. WEBER: Κοντσέρτο αρ. 2 έργο 74 σε μι υφ. μειζ. ολόκληρο.
β. MOZART: Κοντσέρτο σε λα μειζ, KV 622 το 1ο μέρος με Cadenza.
γ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
δ. Prima vista.

Για τη θέση Κορυφαίου Β΄ 4ης Κατηγορίας στις Τρομπέτες
α. HAYDN ή HUMMEL: Κοντσέρτα σε μι υφ. μειζ. 1ο και 2ο μέρος.
β. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
γ. Prima vista.

Για τη θέση Μουσικού 5ης Κατηγορίας στα Κλαρινέτα
α. MOZART: Κοντσέρτο σε λα μειζ. KV 622 το 1ο μέρος
β. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
γ. Prima vista.

Για τη θέση Μουσικού 5ης Κατηγορίας στα Τρομπόνια
α. DAVID: Κοντσέρτο σε μι υφ. μειζ. 1ο μέρος.
β. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
γ. Prima vista

Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, χωρίς την παρουσία ακροατηρίου. Επιτρέπεται μόνον η παρουσία μουσικών της Ορχήστρας που ανήκουν στην οικογένεια του εξεταζομένου οργάνου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/35836/22.7.1999 υπουργικής απόφασης.

Οι πίνακες επιτυχίας των θέσεων που προκηρύσσονται θα περιλαμβάνουν αριθμό επιτυχόντων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται και θα τοιχοκολληθούν στα Γραφεία και στο χώρο ανακοινώσεων της Ορχήστρας, με την παρουσία δύο (2) υπαλλήλων και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο εν συνεχεία θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠΠΟΑ.

Οι επιτυχόντες θα κληθούν να υποβάλουν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν με έγγραφο από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ο χώρος που θα γίνουν οι διαγωνισμοί και κάθε σχετικό με αυτό θέμα θα καθοριστεί με αποφάσεις και ανακοινώσεις της Εξεταστικής Επιτροπής που θα τοιχοκολληθούν στα γραφεία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.

Η απόφαση – προκήρυξη αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gr) στο πεδίο Ενημέρωση – Επιλογή Προσωπικού – Προκηρύξεις, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (www.koa.gr) καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (www.et.diavgeia.gov.gr) και περίληψη της προκήρυξης αυτής σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας.