Πρόσληψη πτυχιούχου ψυχολογίας στη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης

Πρόσληψη πτυχιούχου ψυχολογίας στη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας (e-Όραση)», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» – ΕΣΠΑ 2014-2020» και ειδικότερα με πτυχιούχο του Τμήματος Ψυχολογίας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου της αλλοδαπήςΠεριγραφή των κυρίων αντικειμένων της θέσης εργασίας:

1. Πραγματοποίηση συναντήσεων εργασίας με ομάδες χρηστών

2. Προετοιμασία και πραγματοποίηση συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων για την καταγραφή των αναγκών των χρηστών

3. Σύνταξη τελικής Έκθεσης για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και την καταγραφή των αποτελεσμάτων που προέκυψαν

Απαιτούμενα προσόντα:

– Πτυχίο του Τμήματος Ψυχολογίας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου της αλλοδαπής

– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της Ψυχολογίας ή στον τομέα των Πολιτικών και Οικονομικών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

– Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με έμφαση στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στην Έρευνα και την Καινοτομία

– Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων στατιστικής ανάλυσης

– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

– Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τα ελάχιστα υποχρεωτικά δικαιολογητικά (Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Βιογραφικό με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του/της εμπειρίας, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών καιουσιαστικών τους προσόντων – Πτυχία, Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης κλπ.) συνοδευόμενα από την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.thessaloniki/math και έως την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 (16/10/2018) και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ επί της οδού Β. Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 106Α.

Η πρόσκληση