Πρόσληψη σερβιτόρων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών

Πρόσληψη σερβιτόρων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών

 

Αριθμ. Π23ΥΠΕΞ-13876 – ΦΕΚ τεύχος Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 17/05.04.2022
Πλήρωση με ειδική διαδικασία επιλογής δύο (2) οργανικών θέσεων ειδικότητας ΔΕ Σερβιτόρων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος απαιτείται η αποστολή, ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] με θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος «Συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής ΔΕ Σερβιτόρων ΙΔΑΧ ΥΠΕΞ» ενυπόγραφης αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ειδικό έντυπο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση περίληψης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, η οποία πραγματοποιείται μετά την ανάρτηση του πλήρους κειμένου στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών (www.mfa.gr).

 
 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών (https://www.mfa.gr/dinatotites- epaggelmatikis-stadiodromias-sto-ypex/).

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α ́ 75) και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η προκήρυξη