Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με τον Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει κάθε φορά

 Ο/Η ενδιαφερόμενος/η για την πιο πάνω θέση πρέπει απαραιτήτως:

1. Να είναι Έλληνας πολίτης.

2. Να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου Νομικής Πανεπιστημιακής Σχολής της αλλοδαπής νόμιμα αναγνωρισμένου.

3. Να είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων.

4. Να μην έχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. Συγκεκριμένα απαιτείται η αποδεδειγμένη ανυπαρξία με πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού Συλλόγου πειθαρχικών ποινών για οποιοδήποτε θέμα και η αποδεδειγμένη ανυπαρξία ποινικής καταδίκης για οποιοδήποτε θέμα, από εκείνα που απαγορεύουν την πρόσληψη δημόσιων Υπαλλήλων κατά το Ν. 3528/2007 με την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου.

5. Να μην έχει κώλυμα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων.

6. Οι άντρες, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

7. Να έχει την υγεία και φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.

Επίσης θα συνεκτιμηθούν:

1. Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με το αντικείμενο.

2. Επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και παροχής νομικών συμβουλών. Η εμπειρία αποδεικνύεται με αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, χωρίς να αρκεί μόνο η εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο.

3. Επαγγελματική εμπειρία σε χειρισμό υποθέσεων που αφορούν ΝΠΔΔ, (Νοσοκομεία) η οποία αποδεικνύεται με συμβάσεις εργασίας, αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

4. Γνώση του Δικαίου της Υγείας, Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου, Υπαλληλικού Δικαίου, Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. Επίσης θα συνεκτιμηθεί και η γνώση του Δικαίου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο – εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή – είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Νοσοκομείο Χανίων (ταχυδρομική διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγίου Ελευθερίου 28, Τ.Κ. 73300 Μουρνιές Χανίων – Υπ’ όψιν: κ. Απόστολου Τσιτακίδη, 28210-22378, [email protected] κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.,) μέχρι την 25 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή, φάκελο υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Η προκήρυξη