Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή Εθνικής Άμυνας

Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή Εθνικής Άμυνας

Πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση (ΕΠΣ)
Πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση (ΕΠΣ), με μέγιστο αριθμό ωρών απασχόλησης ανά Εκπαιδευτή στα γνωστικά αντικείμενα, όπως περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του έτους 2019 – 2020 της 72ης Εκπαιδευτικής Σειράς Κανονικής Φοίτησης (ΚΦ) και της 10ης Εκπαιδευτικής Σειράς Διαδικτυακής Μάθησης (ΔΙ.ΜΑ.):

α. Θέσεις Καθηγητών ΣΕΘΑ σε Βασικούς Τομείς Εκπαίδευσης (ΚΣΒΤ) :

Α/Α ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΘΕΣΕΙΣ

1 1ος Τομέας: «ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» Ώρες: Μέχρι 210 συνολικά στα αντικείμενα της ΔΙ.ΜΑ. και της 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Εκπαιδευτικής Εβδομάδας (ΕΕ) του ΑΠΣ ΚΦ (Συνημμένο «1») 1 θέση Καθηγητή Πολιτικής και Διπλωματικής Ιστορίας

2 2ος Τομέας: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ» Ώρες: Μέχρι 210 συνολικά στα αντικείμενα της ΔΙ.ΜΑ. και της 15ης, και 16ης ΕΕ του ΑΠΣ ΚΦ (Συνημμένο «1») 1 θέση Καθηγητή Γεωπολιτικής ή Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής

3 3ος Τομέας: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» «ΗΓΕΣΙΑ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ» Ώρες: Μέχρι 210 συνολικά στα αντικείμενα της ΔΙ.ΜΑ. και της 27ης ΕΕ του ΑΠΣ ΚΦ (Συνημμένο «1») 1 θέση Καθηγητή Κοινωνιολογίας

β. Θέσεις Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΠ) σε Ειδικούς Τομείς ή Ειδικά Θέματα:

Α/Α ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΘΕΣΕΙΣ

1 «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» «ΔΙΜΕΡΗΣ/ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ – ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ» Ώρες: Μέχρι 90 συνολικά στα αντικείμενα της ΔΙ.ΜΑ. και της 29ης, 30ης, 31ης και 33ης ΕΕ του ΑΠΣ ΚΦ (Συνημμένο «1») 1 θέση Καθηγητή Διαπραγματεύσεων

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις, πρέπει να υποβάλουν στη ΣΕΘΑ μέχρι την 15:00 της 7ης Σεπτεμβρίου 2019, Αίτηση σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα της προκήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»), το οποίο δύναται να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα της ΣΕΘΑ (https://setha.army.qr/) και τα έντυπα – δικαιολογητικά, με παράλληλη αποστολή γνωστοποίησης της επιθυμίας/πρόθεσης συμμετοχής με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected]

Το κείμενο της προκήρυξης