Η προσωπική διαφορά μισθού χορηγείται σε όλους τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου

Με διατάξεις του νόμου 5042/2023, η προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως διαμορφώθηκε κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), χορηγείται, από 1.4.2023, σε όλους τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

 

Οι σχετικές διατάξεις του νόμου

Νόμος 5042/2023ΦΕΚ τεύχος Α 88/10.04.2023
Διαχείριση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων, και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1095/2010, 648/2012, 600/2014, 806/2014 και 2015/2365 και των Οδηγιών 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2007/36/ ΕΚ, 2014/59/ΕΕ και (ΕΕ) 2017/1132, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP), και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 64
Επέκταση προσωπικής διαφοράς σε υπαλλήλους

1. Η προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως διαμορφώθηκε κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), χορηγείται, από 1.4.2023, σε όλους τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί μετά την 1.11.2011 και έως την 31.3.2023, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς επίσης και στο διοικητικό προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

2. Η προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, όπως διαμορφώθηκε κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 και της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4205/2013 (Α΄ 242) χορηγείται, από 1.4.2023, με τον ίδιο τρόπο υπολογισμού, στους υπαλλήλους των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), του ν. 4738/2020 (Α΄ 207) και του ν. 4914/2022 (Α΄ 61) και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.) με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως ειδικότητας και κλάδου, που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί μετά την 1.11.2011 και έως την 31.3.2023.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος και για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς των παρ.1 και 2 εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 28 και 29 του ν. 4024/2011, όπως ίσχυαν πριν την κατάργησή τους, καθώς και τα άρθρα 26 και 27 του ν. 4354/2015, χωρίς να είναι δυνατός ο υπολογισμός πλασματικού χρόνου για την περαιτέρω μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων της παρ. 1 και χωρίς να είναι δυνατή η αναδρομική λήψη διαφοράς αποδοχών για το χρονικό διάστημα πραγματικής υπηρεσίας πριν την 31.3.2023.

4. Η παραπάνω προσωπική διαφορά συμψηφίζεται με κάθε άλλη προσωπική διαφορά που είχε χορηγηθεί στους εν λόγω υπαλλήλους δυνάμει άλλων διατάξεων.

5. Το παρόν δεν έχει εφαρμογή στους υπαγόμενους στην υποπαρ. ΙΔ.3 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), στο άρθρο 188 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), στο άρθρο 14 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161) και στο άρθρο 45 του ν. 4569/2018 (Α΄ 179).

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης