Νόμος 5042/2023. Δεσμευμένα, δημευμένα περιουσιακά στοιχεία από εγκληματικές δραστηριότητες

Νόμος 5042/2023ΦΕΚ τεύχος Α 88/10.04.2023
Διαχείριση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων, και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1095/2010, 648/2012, 600/2014, 806/2014 και 2015/2365 και των Οδηγιών 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2007/36/ ΕΚ, 2014/59/ΕΕ και (ΕΕ) 2017/1132, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP), και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Ορισμοί
Άρθρο 4 Πεδίο εφαρμογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 5 Φορέας Διαχείρισης
Άρθρο 6 Αρμοδιότητες Φορέα Διαχείρισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Άρθρο 7 Σύσταση Κεντρικού Μητρώου Δεσμευμένων και Δημευμένων Περιουσιακών Στοιχείων
Άρθρο 8 Δομή και περιεχόμενο του Μητρώου
Άρθρο 9 Όροι για την πρόσβαση στο Μητρώο, αρμόδιες αρχές διαχείρισης και καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο και αρμόδιες αρχές για τη λειτουργία του Μητρώου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Άρθρο 10 Διαχείριση χρηματικών ποσών
Άρθρο 11 Τήρηση δεσμευμένου έντοκου καταθετικού λογαριασμού
Άρθρο 12 Διαχείριση δεκτικών ακριβούς αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων
Άρθρο 13 Διαχείριση μη δεκτικών ακριβούς αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Άρθρο 14 Διαχείριση δεσμευμένων κινητών περιουσιακών στοιχείων
Άρθρο 15 Διαχείριση δημευμένων κινητών περιουσιακών στοιχείων
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Άρθρο 16 Διαχείριση δεσμευμένων ακινήτων περιουσιακών στοιχείων
Άρθρο 17 Διαχείριση δημευμένων ακινήτων περιουσιακών στοιχείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Άρθρο 18 Επιστροφή χρηματικών ποσών κατόπιν άρσης δέσμευσης ή κατάσχεσης
Άρθρο 19 Απόδοση δημευμένων ποσών ως δημοσίου εσόδου
Άρθρο 20 Απόδοση ποσών κατόπιν δικαστικής απόφασης
Άρθρο 21 Απόδοση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Άρθρο 22 Εκπροσώπηση του Φορέα Διαχείρισης
Άρθρο 23 Σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής στον Φορέα Διαχείρισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 24 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 25 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 26 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/23, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΕ) 1095/2010, (ΕΕ) 648/2012, (ΕΕ) 600/2014, (ΕΕ) 806/2014 ΚΑΙ (ΕΕ) 2015/2365 ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2014/59/ΕΕ ΚΑΙ (ΕΕ) 2017/1132
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 27 Σκοπός
Άρθρο 28 Αντικείμενο
Άρθρο 29 Πεδίο εφαρμογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/23, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 30 Αρχή εξυγίανσης (άρθρο 3 Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23)
Άρθρο 31 Διοικητικές κυρώσεις και λοιπά διοικητικά μέτρα (άρθρο 81 Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23)
Άρθρο 32 Ειδικότερες ρυθμίσεις ως προς τις διοικητικές κυρώσεις και τα άλλα διοικητικά μέτρα (άρθρα 82 και 85 Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23)
Άρθρο 33 Δημοσίευση διοικητικών κυρώσεων ή άλλων διοικητικών μέτρων (άρθρο 83 Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2014/59/ΕΕ ΚΑΙ (ΕΕ) 2017/1132, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2021/23
Άρθρο 34 Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 1 ν. 3301/2004 (παρ. 1 άρθρου 89 Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23)
Άρθρο 35 Προσδιορισμός πεδίου εφαρμογής – Αντικατάσταση άρθρου 9α ν. 3301/2004 (παρ. 2 άρθρου 89 Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23)
Άρθρο 36 Εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης – Τροποποίηση περ. θ΄ άρθρου 8 ν. 3461/2006 (άρθρο 90 Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23)
Άρθρο 37 Ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων – Προσθήκη παρ. 3 στο εσωτερικό άρθρο 1 άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (άρθρο 93 Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23)
Άρθρο 38 Προστασία μετόχων και πιστωτών ανωνύμων εταιρειών – Τροποποίηση εσωτερικού άρθρου 115 άρθρου 2 ν. 4335/2015 (άρθρο 91, παρ. 1, 2, 3 και 5 άρθρου 92 Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23)
Άρθρο 39 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής ν. 3777/2009 σχετικά με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 1 ν. 3777/2009 (παρ. 4 άρθρου 92 Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2021/23
Άρθρο 40 Σύσταση της Επιτροπής Λήψης Μέτρων Εξυγίανσης (Ε.Λ.Μ.Ε.) – Τροποποίηση παρ. 1 εσωτερικού άρθρου 122 άρθρου 2 ν. 4335/2015
Άρθρο 41 Υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Τροποποίηση περ. 15 άρθρου 1 π.δ. 65/2009
Άρθρο 42 Μονάδα Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Επενδύσεων και Κεντρικών Αντισυμβαλλομένων – Τροποποίηση τίτλου και άρθρου 15α π.δ. 65/2009
Άρθρο 43 Προϊστάμενοι διευθύνσεων, τμημάτων, γραφείων και υπηρεσιακών μονάδων – Τροποποίηση παρ. 16 άρθρου 25 π.δ. 65/2009
Άρθρο 44 Στελέχωση της Μονάδας Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Επενδύσεων και Κεντρικών Αντισυμβαλλομένων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 45 Εξουσιοδοτική διάταξη
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/1238 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (PEPP)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ
Άρθρο 46 Σκοπός
Άρθρο 47 Αντικείμενο
Άρθρο 48 Ορισμός αρμόδιων αρχών (παρ. 18 άρθρου 2, άρθρα 6, 10 και 15 Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238)
Άρθρο 49 Εξουσίες των αρμόδιων αρχών (άρθρα 62 και 66 Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238)
Άρθρο 50 Διοικητικές κυρώσεις και άλλα μέτρα (άρθρο 67 Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238)
Άρθρο 51 Δικαίωμα προσφυγής (παρ. 4 άρθρου 67 Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238)
Άρθρο 52 Ποινικές κυρώσεις (παρ. 1 άρθρου 67 Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΕΡΡ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Άρθρο 53 Εφαρμοστέοι κανόνες διανομής PEPP – Κριτήρια αξιολόγησης γνώσεων και ικανοτήτων (παρ. 2 άρθρου 23 και παρ. 6 άρθρου 34 Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238)
Άρθρο 54 Αίτημα αλλαγής παρόχου PEPP (παρ. 1 και 2 άρθρου 53 Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΦΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Άρθρο 55 Όροι που σχετίζονται με τη φάση συσσώρευσης, αποσυσσώρευσης και με τις μορφές πληρωμής (άρθρα 47, 57 και 58 Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238)
Άρθρο 56 Ειδικό μητρώο και Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης – Τροποποίηση περ. η΄ παρ. 11 άρθρου 19 ν. 4583/2018
ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 57 Αρμόδια στελέχη – Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 38 του ν. 4557/2018 (παρ. 4 άρθρου 46 Οδηγίας 2015/849)
Άρθρο 58 Αρμόδιες αρχές – Τροποποίηση υποπερ. αια΄ περ. α΄ παρ. 1 άρθρου 6 ν. 4557/2018
Άρθρο 59 Αποζημιώσεις Επικουρικού Κεφαλαίου – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 19 π.δ. 237/1986
Άρθρο 60 Εξουσιοδότηση του Επικουρικού Κεφαλαίου για σύναψη συμφωνιών με τους οργανισμούς αποζημίωσης άλλων κρατών μελών – Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 23 του π.δ. 237/1986
Άρθρο 61 Ορισμοί για την ίδρυση και την λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων – Τροποποιήσεις άρθρου 113 ν. 4972/2022
Άρθρο 62 Παροχή δεδομένων στο Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 115 και παρ. 1 άρθρου 118 ν. 4972/2022
Άρθρο 63 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ν. 4972/2022 – Τροποποίηση άρθρου 122 ν. 4972/2022
Άρθρο 64 Επέκταση προσωπικής διαφοράς σε υπαλλήλους
Άρθρο 65 Φορολόγηση αναδρομικών εξαιτίας της κατάργησης των μειώσεων ν. 4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 60 ν. 4172/2013
Άρθρο 66 Διευκρίνιση ως προς την παραγωγή ούζου, τσίπουρου και τσικουδιάς με άμβικες ασυνεχούς λειτουργίας – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 81 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
Άρθρο 67 Δυνατότητα παράτασης προθεσμιών υποβολής φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων, σε περίπτωση ασθένειας, τοκετού ή θανάτου λογιστή φοροτεχνικού
Άρθρο 68 Παραχώρηση κυριότητας δημοσίων κτημάτων στον Δήμο Λαυρεωτικής
Άρθρο 69 Επέκταση χωρικής αρμοδιότητας των Κτηματικών Υπηρεσιών – Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 70 Ρυθμίσεις για τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 3 και παρ. 3 άρθρου 4 ν. 1667/1986
Άρθρο 71 Διεύρυνση του σκοπού του ΤΑΙΠΕΔ – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 1 ν. 3986/2011
Άρθρο 72 Ωρίμανση και διενέργεια διαδικασιών για την αξιοποίηση ακινήτων – Προσθήκη άρθρου 5Γ στον ν. 3986/2011
Άρθρο 73 Ένταξη οφειλετών σε προγράμματα οικειοθελούς στήριξης πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων
Άρθρο 74 Απόδοση λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 103 ν. 4270/2014
Άρθρο 75 Χρηματοδότηση μέτρων και ενεργειών από το Αποθεματικό Προσαρμογής στο «Brexit» – Προσθήκη παρ. 5Α στο άρθρο 27 του ν. 4914/2022
Άρθρο 76 Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 42 ν. 4811/2021
Άρθρο 77 Ρυθμίσεις για τη διάρκεια διμελών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 6Α ν. 3190/1955
Άρθρο 78 Ρύθμιση ζητημάτων απώλειας θέσεων σε λαϊκές αγορές λόγω μη πληρωμής τέλους δραστηριοποίησης – Προσθήκη παρ. 17 άρθρου 66 στον ν. 4849/2021
Άρθρο 79 Κήρυξη απαλλοτρίωσης για έργα αναβάθμισης και επέκτασης πολιτικών αεροδρομίων – Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 7Α του ν. 2882/2001
Άρθρο 80 Τρόποι διενέργειας μισθώσεων – Τροποποίηση περ. στ) παρ. 2 άρθρου 3 ν. 3130/2003
Άρθρο 81 Παράταση προθεσμίας προσαρμογής των καταστατικών των Αγροτικών Συνεταιρισμών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 36 ν. 4673/2020
Άρθρο 82 Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής των Οργανισμών Λιμένων – Εξουσιοδοτική διάταξη
ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 83 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5042/2023 – ΦΕΚ τεύχος Α 88/10.04.2023