Νόμος 4951/2022 για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Νόμος 4951/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 129/04.07.2022
Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 3 Ορισμοί
Άρθρο 4 Στάδια αδειοδότησης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και σταθμών αποθήκευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ – ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΔΙΚΤΥΟ
Άρθρο 5 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης
Άρθρο 6 Εγγυητική επιστολή
Άρθρο 7 Ειδικά θέματα σταθμών οι οποίοι συνδέονται στο Σύστημα
Άρθρο 8 Σύμβαση Σύνδεσης
Άρθρο 9 Ειδικά θέματα Συμβάσεων Σύνδεσης
Άρθρο 10 Λειτουργικοί περιορισμοί για αύξηση των περιθωρίων ισχύος σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου
Άρθρο 11 Θέματα κυριότητας έργων σύνδεσης
Άρθρο 12 Ειδικά θέματα Ιδιωτικών Δικτύων Μέσης Τάσης
Άρθρο 13 Μητρώο Δικτύων Υψηλής και Μέσης Τάσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Άρθρο 14 Κοινό αίτημα περί χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης
Άρθρο 15 Συνεργασία Διαχειριστών Συστήματος και Δικτύου για κοινά αιτήματα
Άρθρο 16 Ειδικά θέματα Συμβάσεων Σύνδεσης κοινών αιτημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Άρθρο 17 Άδεια Εγκατάστασης
Άρθρο 18 Τεκμηρίωση Νόμιμης Χρήσης
Άρθρο 19 Διάρκεια ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης
Άρθρο 20 Τροποποίηση Άδειας Εγκατάστασης
Άρθρο 21 Αποστάσεις ασφαλείας ανεμογεννητριών
Άρθρο 22 Επανέκδοση Άδειας Εγκατάστασης
Άρθρο 23 Τμηματική Άδεια Εγκατάστασης
Άρθρο 24 Μεταφορά θέσης εγκατάστασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Άρθρο 25 Συμμετοχή σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης απευθείας στην αγορά
Άρθρο 26 Ηλέκτριση δικτύου σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και σταθμών αποθήκευσης
Άρθρο 27 Θέση σε λειτουργία σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής – Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και σταθμών αποθήκευσης
Άρθρο 28 Άδεια Λειτουργίας
Άρθρο 29 Τμηματική Άδεια Λειτουργίας
Άρθρο 30 Κυρώσεις για παραβίαση των όρων των Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 31 Διασφάλιση υλοποίησης των έργων
Άρθρο 32 Πληρωμές Τέλους Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης και Τέλους Παράτασης Εγκατάστασης και Δέσμευσης Ηλεκτρικού Χώρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
Άρθρο 33 Σταθμοί που εξαιρούνται από Βεβαίωση Παραγωγού ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων
Άρθρο 34 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης για Εξαιρούμενους Σταθμούς
Άρθρο 35 Διάρκεια ισχύος Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για Εξαιρούμενους Σταθμούς
Άρθρο 36 Σύμβαση Σύνδεσης για Εξαιρούμενους Σταθμούς
Άρθρο 37 Πλαίσιο που διέπει τους Εξαιρούμενους σταθμούς
Άρθρο 38 Απλή γνωστοποίηση για τη σύνδεση σταθμών στο Δίκτυο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 39 Ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχειριστών και ηλεκτρονικός ιστότοπος Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας (άρθρο 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)
Άρθρο 40 Τήρηση Μητρώου και δημοσιότητα στοιχείων
Άρθρο 41 Ανάπτυξη και λειτουργία Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (παρ. 1, 2, 3 άρθρου 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ – ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Άρθρο 42 Ριζική ανανέωση
Άρθρο 43 Εγκατάσταση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας πλησίον ή εντός των λιμνών υδροδότησης
Αττικής
Άρθρο 44 Υπολογισμός Τιμής Αναφοράς της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης – Προσθήκη παρ. 20.β. στο άρθρο 3 του ν. 4414/2016
Άρθρο 45 Υπολογισμός Τιμής Αναφοράς της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης – Τροποποίηση άρθρου 4 του ν. 4414/2016
Άρθρο 46 Ευθύνη εξισορρόπησης – Τροποποίηση άρθρου 5Α του ν. 4414/2016
Άρθρο 47 Υβριδικοί σταθμοί και παρακολούθηση του καθεστώτος στήριξης – Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 4414/2016
Άρθρο 48 Αναβάθμιση ενεργειακού εξοπλισμού φωτοβολταϊκών – Προσθήκη άρθρου 6Α στον ν. 4414/2016
Άρθρο 49 Επεμβάσεις σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και σταθμών αποθήκευσης σε δάση και δασικές εκτάσεις – Τροποποίηση άρθρου 45 του ν. 998/1979
Άρθρο 50 Αντιρρήσεις επί δασικών χαρτών – Τροποποίηση άρθρου 18 του ν. 3889/2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 51 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 52 Μεταβατικές διατάξεις ως προς εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης και τροποποίησης μη δεσμευτικής Προσφοράς Σύνδεσης, Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και Σύμβασης Σύνδεσης
Άρθρο 53 Μεταβατικές διατάξεις ως προς εκκρεμείς αιτήσεις έκδοσης και τροποποίησης Αδειών Εγκατάστασης και Αδειών Λειτουργίας
Άρθρο 54 Μεταβατικές διατάξεις ως προς υφιστάμενες Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης, Άδειες Εγκατάστασης, Άδειες Λειτουργίας και Εξαιρούμενους Σταθμούς εν λειτουργία
Άρθρο 55 Μεταβατικές διατάξεις ως προς υφιστάμενες Βεβαιώσεις ή Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων ή Άδειες
Παραγωγής
Άρθρο 56 Μεταβατική διάταξη μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Άρθρο 57 Μεταβατική διάταξη μέχρι την έκδοση του Κανονισμού σύνδεσης, εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
Άρθρο 58 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/944 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΗ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4001/2011, 4067/2012, 3468/2006, 2367/1998 ΚΑΙ 4685/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4001/2011 ΚΑΙ 4067/2012
Άρθρο 59 Ενσωμάτωση διατάξεων της Οδηγίας 2019/944/ΕΕ που αφορούν στην αποθήκευση, τη σωρευτική εκπροσώπηση και την επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 1 του ν. 4001/2011
Άρθρο 60 Τροποποποίηση ορισμών του ν. 4001/2011 – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 2 του ν. 4001/2011 – Ενσωμάτωση των περ. 18, 19, 57, 59 και 60 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2019/944/ΕΕ).
Άρθρο 61 Ρυθμίσεις για τον λογιστικό διαχωρισμό των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας αναφορικά με την άσκηση της δραστηριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 22 του ν. 4001/2011
Άρθρο 62 Μοναδιαίες χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 55 του ν. 4001/2011
Άρθρο 63 Προσδιορισμός της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τους σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας αναφορικά με τη χρέωση Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 36 του ν. 4067/2012
Άρθρο 64 Ιδιοκτησιακό καθεστώς εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας από διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 109Α στον ν. 4001/2011 (άρθρο 54 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 65 Ιδιοκτησιακό καθεστώς εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας από διαχειριστές συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 122Α στον ν. 4001/2011 (άρθρο 36 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 66 Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα – Τροποποίηση άρθρου 132 του ν. 4001/2011 (άρθρο 8 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 67 Διαδικασία χορήγησης άδειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα – Προσθήκη άρθρου 132Α στον ν. 4001/2011
Άρθρο 68 Ζητήματα σχετικά με τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα – Προσθήκη άρθρου 132Β στον ν. 4001/2011
Άρθρο 69 Δραστηριότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 132Ε στον ν. 4001/2011
Άρθρο 70 Έκδοση άδειας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 132ΣΤ στον ν. 4001/2011
Άρθρο 71 Ζητήματα των αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 132Ζ στον ν. 4001/2011
Άρθρο 72 Κανονισμός Αδειών – Τροποποίηση άρθρου 135 του ν. 4001/2011
Άρθρο 73 Κανονισμός αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 135Α στον ν. 4001/2011
Άρθρο 74 Ρυθμίσεις για τις μοναδιαίες χρεώσεις χρήσης συστήματος μεταφοράς και δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αναφορικά με την άσκηση της δραστηριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 140 του ν. 4001/2011
Άρθρο 75 Τήρηση λογαριασμών από επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και διαφύλαξη του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών – Τροποποίηση άρθρου 141 του ν. 4001/2011 (παρ. 2 άρθρου 55, άρθρο 56 και περ. ι΄ παρ. 1 άρθρου 59 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)
Άρθρο 76 Υπολογισμός και χρέωση του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων για τους σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση υποπερ. (βα) της περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011
Άρθρο 77 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄- Προσθήκη άρθρων 132 Γ και 132 Η στον ν. 4001/2011
Άρθρο 78 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄- Προσθήκη άρθρου 132Δ στον ν. 4001/2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ – ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4685/2020
Άρθρο 79 Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με διατάξεις αποθήκευσης – Τροποποίηση άρθρου 10 του ν. 4685/2020
Άρθρο 80 Βεβαίωση Παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.- Τροποποίηση άρθρου 11 του ν. 4685/2020
Άρθρο 81 Ειδικοί όροι λειτουργίας των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 11Β στον ν. 4685/2020
Άρθρο 82 Περιοχές με κορεσμένα δίκτυα – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 14 του ν. 4685/2020
Άρθρο 83 Εφάπαξ τέλος υποβολής αίτησης -Τροποποίηση άρθρου 16 του ν. 4685/2020
Άρθρο 84 Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και Ειδικών Έργων -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 18 του ν. 4685/2020
Άρθρο 85 Χορήγηση Βεβαίωσης Ειδικών Έργων – Τροποποίηση άρθρου 19 του ν. 4685/2020
Άρθρο 86 Λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το δίκτυο – Προσθήκη άρθρου 19Α
στον ν. 4685/2020
Άρθρο 87 Μεταβατικές διατάξεις – Προσθήκη άρθρου 25Α στον ν. 4685/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 88 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος ≤1MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας- Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 6 άρθρου 56 του ν. 2637/1998
Άρθρο 89 Πλαίσιο προτεραιότητας στη χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Άρθρο 90 Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί
Άρθρο 91 Διαδικασία χωροθέτησης και αδειοδότησης
Άρθρο 92 Σύμβαση Σύνδεσης
Άρθρο 93 Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης
Άρθρο 94 Ενιαία Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας
Άρθρο 95 Παραχώρηση θαλάσσιου χώρου – Σύμβαση Παραχώρησης
Άρθρο 96 Υποχρεώσεις κατόχων Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών

ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Άρθρο 97 Αύξηση ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο – Προώθηση ενεργειακού συμψηφισμού και σταθμών αυτοπαραγωγής
Άρθρο 98 Επιμερισμός κόστους σύνδεσης έργων επέκτασης ή ενίσχυσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ του διαχειριστή του και των παραγωγών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
Άρθρο 99 Αποδέσμευση ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο και το σύστημα από μη λειτουργικούς σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
Άρθρο 100 Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός – Τροποποίηση περ. 3 άρθρου 2 του ν. 3468/2006
Άρθρο 101 Εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού – Αντικατάσταση άρθρου 14Β του ν. 3468/2006
Άρθρο 102 Απόσυρση σταθμών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’αρίθμ. 904/2011 Απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
Άρθρο 103 Αιολικά πάρκα σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
Άρθρο 104 Αναπροσαρμογή περιθωρίου ισχύος σε κορεσμένα δίκτυα – Αντικατάσταση άρθρου 132 του ν. 4819/2021
Άρθρο 105 Ελάχιστο περιεχόμενο καταστατικού – Τροποποίηση περ. β΄ του άρθρου 5 του ν. 4513/2018
Άρθρο 106 Ενάσκηση δραστηριοτήτων και συμμετοχή αγροτικών συνεταιρισμών σε Ενεργειακές Κοινότητες – Προσθήκη παρ. 3 και 4 στο άρθρο 12 του ν. 4513/2018
Άρθρο 107 Σκοπός της «Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» – Τροποποίηση άρθρου 118 του ν. 4001/2011
Άρθρο 108 Διαφοροποίηση εσόδων εταιρείας «Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» από παραγωγούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ανάλογα με τον τύπο της σύμβασης και τον τρόπο συμμετοχής του σταθμού στην αγορά – Τροποποίηση περ. γ΄ παρ. 3 άρθρου 118Α του ν. 4001/2011
Άρθρο 109 Καταβολή Τέλους Έκδοσης Βεβαιώσεων Παραγωγού σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
Άρθρο 110 Κατάργηση υποχρέωσης περιγραφής αποθηκευτικών χώρων εμπορικών αποθεμάτων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 4 του ν. 3054/2002
Άρθρο 111 Καθορισμός υποχρέωσης τήρησης εμπορικών αποθεμάτων – Τροποποίηση άρθρου 6 του ν. 3054/2002
Άρθρο 112 Διόρθωση παροραμάτων και παραδρομών στην παρ. 1 άρθρου 17 του ν. 3054/2002 – Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 17 του ν. 3054/2002
Άρθρο 113 Καθορισμός πόρων υπέρ του Ειδικού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης – Τροποποίηση άρθρου 21 του ν. 4342/2015
Άρθρο 114 Πόροι Πράσινου Ταμείου – Προσθήκη περ. στ) στην παρ. 4 άρθρου 3 του ν. 3889/2010
Άρθρο 115 Καθορισμός υπόχρεων μερών και επιμερισμός σωρευτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας –
Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 9 του ν. 4342/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Άρθρο 116 Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο για την περίοδο Ιουλίου 2022 – Ιουνίου 2023
Άρθρο 117 Αύξηση της αποθηκευτικής δυνατότητας της Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη νήσο Ρεβυθούσα – Τροποποίηση περ. ια) παρ. 2 άρθρου 2 του ν. 4001/2011
Άρθρο 118 Αναμόρφωση πλαισίου φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και ρύθμιση εσόδων της μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στη νήσο Ρεβυθούσα – Αντικατάσταση της (γα) παρ. 2 και τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 68 του ν. 4001/2011
Άρθρο 119 Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων Κανονισμού Τιμολόγησης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
Άρθρο 120 Διασφάλιση Ενεργειακού εφοδιασμού νησιωτικών περιοχών που διασυνδέονται – Εφεδρείες Δυναμικού Έκτακτων Αναγκών
Άρθρο 121 Κάλυψη έκτακτων αναγκών ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο για την περίοδο Μαρτίου –
Μαΐου 2022
Άρθρο 122 Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ηλεκτρικής Ενέργειας) – Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 4425/2016
Άρθρο 123 Μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Κρήτη – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 88 του ν. 4602/2019
Άρθρο 124 Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης – Τροποποίηση άρθρου 61 του ν. 4839/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2018/2001
Άρθρο 125 Ορισμοί – Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 2 του ν. 3468/2006
Άρθρο 126 Εγγυήσεις Προέλευσης ενέργειας – Αντικατάσταση άρθρου 15 του ν. 3468/2006
Άρθρο 127 Έκδοση και έλεγχος των Εγγυήσεων Προέλευσης – Αντικατάσταση άρθρου 16 του ν. 3468/2006
Άρθρο 128 Περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης των Εγγυήσεων Προέλευσης – Αντικατάσταση άρθρου 17
του ν. 3468/2006
Άρθρο 129 Μηχανισμός Διασφάλισης Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης – Αντικατάσταση άρθρου 18
του ν. 3468/2006
Άρθρο 130 Ανάκληση και Μεταβίβαση Εγγυήσεων προέλευσης – Προσθήκη άρθρου 18 Α στον ν. 3468/2006
Άρθρο 131 Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Προσθήκη άρθρου 18 Β στον ν. 3468/2006
Άρθρο 132 Μεταβατικές διατάξεις – Προσθήκη άρθρου 18 Γ στον ν. 3468/2006
Άρθρο 133 Θέματα Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ )-Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 112 του ν. 4685/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 134 Υπολειμματική αξία – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 80Γ του ν. 4001/2011
Άρθρο 135 Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου – Αντικατάσταση άρθρου 80Δ του ν. 4001/2011
Άρθρο 136 Ανεξαρτησία Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου – Αντικατάσταση άρθρου 80Ε του ν. 4001/2011
Άρθρο 137 Απόκτηση ή αύξηση συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου – Τροποποίηση άρθρου 80Η του ν. 4001/2011
Άρθρο 138 Θέσπιση έκτακτων ρυθμίσεων μεταβατικού χαρακτήρα στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης
Άρθρο 139 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 140 Αρμοδιότητα μίσθωσης δημοτικών λατομείων – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 54 του ν. 4512/2018 Άρθρο 141 Αρμοδιότητα Δημοτικού Συμβουλίου επί καταγγελίας μίσθωσης δημοτικών λατομείων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 60 του ν. 4512/2018
Άρθρο 142 Διάθεση παραβόλων που αφορούν στην αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων και περιοχών αρμοδιότητας Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15 του ν. 4602/2019
Άρθρο 143 Παράταση ολοκλήρωσης ερευνητικών εργασιών για λατομικά ορυκτά σε δημόσια ή δημοτική έκταση
Άρθρο 144 Καθορισμός ημερομηνίας υπολογισμού του ύψους της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4442/2016 – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 64 του ν. 4442/2016
Άρθρο 145 Υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής από εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών εντός καθορισμένων λατομικών περιοχών και από εκμεταλλευτές μεταλλείων – Τροποποίηση παρ. 22 άρθρου 68 του ν. 4512/2018
Άρθρο 146 Νομιμοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών χώρων και λατομικών περιοχών
Άρθρο 147 Επέκταση λατομικής περιοχής από μισθωτή του όμορου χώρου- Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 48 του ν. 4512/2018
Άρθρο 148 Αδειοδότηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων – Τροποποίηση παρ. 1α άρθρου 56 του ν. 4512/2018
Άρθρο 149 Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εντός λατομικών χώρων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 65 του ν. 4442/2016
Άρθρο 150 Παραμονή στον υπό έρευνα χώρο κατά τη διάρκεια ισχύος της απόφασης έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 59 του ν. 4442/2016
Άρθρο 151 Μεταβατική διάταξη για την εφαρμογή του άρθρου 64 του ν. 4442/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 152 Μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών χωρικών μελετών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 95 του ν. 4759/2020
Άρθρο 153 Παραβάσεις – Διοικητικές κυρώσεις – Προσθήκη άρθρου 95Α στον ν. 4759/2020
Άρθρο 154 Αρμοδιότητα πρότασης προεδρικού διατάγματος του άρθρου 25 του ν. 2508/1997 – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 25 του ν. 2508/1997
Άρθρο 155 Προέγκριση οικοδομικών αδειών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 35 του ν. 4495/2017
Άρθρο 156 Διαδικασία ελέγχου οικοδομικής άδειας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 38 του ν. 4495/2017 Άρθρο 157 Διάγραμμα κάλυψης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 39 του ν. 4495/2017
Άρθρο 158 Συγκρότηση Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 24 του ν. 4495/2017
Άρθρο 159 Εγκατάσταση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης – Τροποποίηση άρθρου 86 του ν. 4495/2017
Άρθρο 160 Προσδιορισμός χρόνου εκτέλεσης αυθαίρετων κατασκευών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 87
του ν. 4495/2017
Άρθρο 161 Ρύθμιση χρήσεων γης που αφορούν την περιοχή «Ελαιώνας»
Άρθρο 162 Εξουσιοδοτική διάταξη για τους σταθμούς επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων – Αντικατάσταση περ. (β) παρ. 7 άρθρου 114 του ν. 4070/2012
Άρθρο 163 Χρόνος ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου
2 του ν. 4014/2011
Άρθρο 164 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για τους Πιστοποιημένους Αξιολογητές Χωρικών Μελετών – Αντικατάσταση παρ. 1, προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 98 του ν. 4759/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 165 Ρυθμίσεις περί έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων
Άρθρο 166 Οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
Άρθρο 167 Άσκηση καθηκόντων επαλήθευσης αντιστάθμισης από την «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος» – Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 168 Χρηματοδότηση κατασκευών επί του δικτύου αποχέτευσης – Αντικατάσταση άρθρου 96 του ν. 4685/2020
Άρθρο 169 Σύνδεση ακινήτων με δίκτυο αποχέτευσης – Προσθήκη άρθρου 96Α στον ν. 4685/2020
Άρθρο 170 Εξουσιοδότηση για την παροχή κινήτρων σχετικά με τη σύνδεση των αποχετεύσεων – Προσθήκη άρθρου 96Β στον ν. 4685/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Άρθρο 171 Παραχωρήσεις ακινήτων για ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Προσθήκη παρ. 6, 7,
8, 9, 10 στο άρθρο 4 του ν. 4061/2012
Άρθρο 172 Θεώρηση γεωλογικών μελετών – Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 5 του ν. 4315/2014

ΜΕΡΟΣ Ζ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 173 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4951/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 129/04.07.2022
Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος