Προστατευόμενοι του ν. 2643/1998. Θέσεις για το Υπουργείο Υγείας

Αριθμ. 36023/1909 – ΦΕΚ B 1680 – 11.08.2015
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το Ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998, σε εξήντα εννέα (69).

Β. Κατανέμουμε τον ανωτέρω αριθμό θέσεων κατά κατηγορία προστατευομένων προσώπων, ως εξής: