Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων νόμου 3869/2010. Αλλαγές στις εκκρεμείς αιτήσεις

Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων νόμου 3869/2010. Αλλαγές στις εκκρεμείς αιτήσεις

σχετικά με την επιβεβαίωση κατάθεσης  και την παραίτηση από αίτηση

 

Αριθμ. 117166 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4455/29.09.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 136042 ΕΞ/ 30.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010 «Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α’ 130)» (Β’ 5278).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Στην υπό στοιχεία 136042 ΕΞ/30.112020 κοινή υπουργική απόφαση «Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010 «Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α’ 130).» (Β’ 5278) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7
Επιβεβαίωση κατάθεσης αίτησης

1. Με την οριστική, υποβολή, η αίτηση μεταβιβάζεται στη γραμματεία του αρμόδιου Ειρηνοδικείου μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Εφόσον υπάρχει διασύνδεση με το Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. – Π.Π., η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στο Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. – Π.Π.

2. Η γραμματεία του δικαστηρίου εισέρχεται στο Σύ-στημα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με την επιλογή του συνδέσμου που αφορά τη γραμματεία του δικαστηρίου. Στη συνέχεια, συμπληρώνει στην αντίστοιχη αίτηση τα παρακάτω πεδία της Ενότητας «Στοιχεία Αρχικής Αίτησης και Ενδιάμεσων Κλήσεων», τα οποία αφορούν στην αίτηση επαναπροσδιορισμού που υποβλήθηκε οριστικά:
1. Γενικός Αριθμός Κατάθεσης
2. Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης (προαιρετικό πεδίο για τα Ειρηνοδικεία που είναι εκτός Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. – Π.Π.)
3. Έτος Κατάθεσης
4. Ημερομηνία Κατάθεσης
5. Ειρηνοδικείο
6. Πράξη κατάθεσης (αναρτάται σε μορφή αρχείου pdf)
7. Ημερομηνία Νέας Δικασίμου
8. Πράξη Προσδιορισμού δικασίμου (αναρτάται σε μορφή αρχείου pdf)
9. Διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 4ΙΒ του ν. 3869/2010 (αναρτάται σε μορφή αρχείου pdf)
10. Ημερομηνία νέας δικασίμου σε περίπτωση επανάληψης της συζήτησης στο ακροατήριο
11. Διάταξη του άρθρου 227 ΚΠολΔ (αναρτάται σε μορφή αρχείου pdf)
12. Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
13. Αποτέλεσμα της απόφασης
14. Απόφαση (αναρτάται σε μορφή αρχείου pdf).
Σε περίπτωση διασύνδεσης με το Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. – Π.Π., τα ως άνω πεδία συμπληρώνονται αυτοματοποιημένα. Τα πεδία 9 έως 11 συμπληρώνονται μόνο σε περίπτωση που προκύψουν οι σχετικές διατάξεις.

3. H αίτηση και το περιεχόμενο αυτής κοινοποιείται στο σύνολο των διαδίκων που περιλαμβάνονται σε αυτή μέσω του Συστήματος στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν καταχωρηθεί. Με την αποστολή της εν λόγω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, το Σύστημα παράγει αυτοματοποιημένα σχετική βεβαίωση ηλεκτρονικής επίδοσης της αίτησης επαναπροσδιορισμού, η οποία αναρτάται και είναι διαθέσιμη. Σε περίπτωση που η ως άνω ηλεκτρονική επίδοση δεν είναι εφικτή (ενδεικτικά: λόγω απουσίας της ηλεκτρονικής διεύθυνσης), ο πληρεξούσιος δικηγόρος έχει τη δυνατότητα επίδοσης της αίτησης με εξωσυστημικό τρόπο και ανάρτησης του σχετικού εγγράφου επίδοσης στο Σύστημα.

4. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 4ΙΒ του ν. 3869/2010 γνωστοποιείται στο σύνολο των διαδίκων που περιλαμβάνονται σε αυτή μέσω του Συστήματος στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν καταχωρηθεί. Με την αποστολή της εν λόγω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, το Σύστημα παράγει αυτοματοποιημένα σχετική βεβαίωση ηλεκτρονικής κοινοποίησης της διάταξης, η οποία αναρτάται και είναι διαθέσιμη. Τυχόν διάταξη του άρθρου 227 ΚΠολΔ γνωστοποιείται με τον ίδιο τρόπο.».

 
2. Μετά το άρθρο 8 προστίθεται άρθρο 9 ως εξής:

«Άρθρο 9
Παραίτηση από την αίτηση

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος δύναται να υποβάλει αίτηση παραίτησης επί ήδη κατατεθειμένης σε Ειρηνοδικεία αίτησης υποβολής επαναπροσδιορισμού, η οποία όταν οριστικοποιηθεί μεταβιβάζεται στην γραμματεία του αρμόδιου Ειρηνοδικείου μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η γραμματεία του δικαστηρίου αφού αποδώσει αριθμό κατάθεσης στην αίτηση παραίτησης αναρτά αντίγραφο της πράξης κατάθεσης σε μορφή αρχείου pdf στο Σύστημα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr). Το περιεχόμενο της αίτησης παραίτησης επί αιτήσεως υποβολής επαναπροσδιορισμού και η πράξη κατάθεσης αυτής κοινοποιείται μέσω του Συστήματος στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν καταχωρηθεί στο σύνολο των διαδίκων που περιλήφθηκαν στην αίτηση επαναπροσδιορισμού, μετά από εντολή που δίδεται από τον αιτούντα».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως