Σχολεία στα οποία θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)

Αριθ. 197710/ΓΔ4 – ΦΕΚ B 3811 – 25.11.2016
Καθορισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016 – 2017 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)

Αριθ. 180647/ΓΔ4 – ΦΕΚ B 3502 – 31.10.2016
Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών

Αριθ. 174033/Δ1 – ΦΕΚ B 3391 – 20.10.2016
Τροποποιούμε τη με αριθ. πρωτ. 166646/ΓΔ4/07-10-2016 (ΦΕΚ 3237/2016, τ.Β ́) υπουργική απόφαση περί καθορισμού των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016 – 2017 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)» ως εξής:

1. Καταργείται το 2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ταύρου – ΑΘΗΝΑ ΧΑΤΖΗΕΣΜΕΡ με κωδικό σχολείου 501866 από το κέντρο φιλοξενίας ΕΛΑΙΩΝΑΣ

2. Προστίθεται το 14ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας με κωδικό σχολείου 9120217 στο κέντρο Φιλοξενίας Ριτσώνας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

– – – – –

Αριθμ. 166646/ΓΔ4 – ΦΕΚ B 3237 – 10.10.2016
Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016 – 2017 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργήσουν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) ανά κέντρο φιλοξενίας, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: