Σχολικά γεύματα σε Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020

Σχολικά γεύματα σε Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020

Υλοποίηση και επέκταση του προγράμματος Σχολικά Γεύματα στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2019-2020Το πρόγραμμα στοχεύει αφενός στην αντιμετώπιση όσο είναι δυνατόν των αναγκών σίτισης των μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και αφετέρου στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην αποτροπή φαινόμενων σχολικής διαρροής.

Το σχολείο αποτελεί βασικό πεδίο εφαρμογής τέτοιου είδους δράσεων, λόγω του εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού και ευρύτερα κοινωνικού του ρόλου.

Τα «Σχολικά Γεύματα» παρασκευάζονται από επιλεγμένους προμηθευτές, που διαθέτουν τα απαιτούμενα συστήματα υγιεινής και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που έχουν οριστεί.

Επιπρόσθετα, προβλέπονται συνεχείς πιστοποιημένοι έλεγχοι από αρμόδιους φορείς κατά την προμήθεια, διαδικασία παρασκευής και διανομής των γευμάτων.

 

Αριθμ. Φ.14/ΦΜ/126841/Δ1 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3210/22.08.2019
Υλοποίηση και επέκταση του προγράμματος Σχολικά Γεύματα στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2019-2020.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση, υλοποιείται και επεκτείνεται το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» στα δημοτικά σχολεία του πινάκα του Παραρτήματος (Παράρτημα 1) για το σχολικό έτος 2019-2020

Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 2
Παραρτήματα
Το παρακάτω παράρτημα προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

 

Άρθρο 3
Δημοσίευση σε ΦΕΚ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.