Άδειες πλανοδίου υπαιθρίου εμπορίου στην Περιφέρεια Κρήτης

Άδειες πλανοδίου υπαιθρίου εμπορίου στην Περιφέρεια Κρήτης

Αριθμ. Γ/ΟΙΚ/3178 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4256/30.12.2016
Καθορισμός αριθμού άδειων πλανοδίου υπαιθρίου εμπορίου, επιβολής τέλους και τρόπου είσπραξης αυτού

Ο αριθμός των αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου προσδιορίζεται σε τριάντα πέντε (35), δέκα επτά (17) άδειες για εμπορία προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και δέκα οκτώ (18) άδειες για εμπορία προϊόντων του δευτερογενούς τομέα