Σχολική Επιτροπή Βθμιας Εκπαίδευσης: Πρόσληψη 9 ατόμων

Η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Προποντίδας, που εδρεύει στη Χαλκιδική ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου καθαριότητας σχολικών κτηρίων, σχολικού έτους 2014-2015, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών κτηρίων της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Προποντίδας, και συγκεκριμένα τους εξής:

ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
1 ΓΕΛ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 15
2 ΕΠΑΛ -ΕΠΑΣ-ΣΕΚ 13
3 ΕΠΑΛ -ΕΠΑΣ-ΣΕΚ 13
4 ΕΕΕΕΚ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ 10
5 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 18
6 ΓΕΛ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 13
7 ΓΕΛ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 12
8 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 14
9 ΓΕΛ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα, Δήμος
Ν. Προποντίδας, Μ. Αλεξάνδρου 26 Ν. Μουδανιά, Τ.Κ.63200, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Παιδείας, (τηλ. Επικοινωνίας: 2373350243, 2373350208, 2373350257, 2373350218, 2373350212).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-7-2014 έως και 30-7-2014.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΦΖΩΟΛ30-ΙΟΤ/document