Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για την μετεγκατάσταση επιχειρήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτεί τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων γενικά ή σε συγκεκριμένες περιοχές( Β.Ε.ΠΕ., Ε.Π.);

Το Πρόγραμμα επιχορηγεί και ενισχύει τη μετεγκατάσταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ που έχουν θεσμοθετηθεί και οργανωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4458/1965 και 2545/1997 καθώς και σε Επιχειρηματικά Πάρκα που έχουν θεσμοθετηθεί και οργανωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του τρίτου μέρους του Ν.3982/2011.
Σε κάθε περίπτωση στο Παράρτημα V του Οδηγού του Προγράμματος απαριθμούνται και κατονομάζονται περιοριστικά οι τόποι μετεγκατάστασης προς τους οποίους οι προς μετεγκατάσταση επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υπαγωγής στη χρηματοδότηση του προγράμματος.
Δεν μπορεί να ενταχθεί στη χρηματοδότηση του Προγράμματος επιχείρηση που επιθυμεί να μετεγκατασταθεί σε άλλες περιοχές πλην των ρητά καθορισμένων.

2. Ποιοι κλάδοι και δραστηριότητες επιχειρήσεων μπορούν να υποβάλλουν πρόταση στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα;

Στη χρηματοδότηση του Προγράμματος μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες επιχειρήσεις με ενεργό τουλάχιστον ένα μεταποιητικό ΚΑΔ, από αυτούς που προσδιορίζονται ρητά στον πίνακα 1 «Επιλέξιμοι Κλάδοι» και 2 «Βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του κατωτέρω πίνακα».

3. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τροφίμων και ποτών μπορούν να υποβάλλουν πρόταση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα;

Όσον αφορά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο τροφίμων και ποτών, προτάσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι επιχειρήσεις αυτές που έχουν ΚΑΔ που αναγράφεται στον πίνακα 2 «Βιομηχανία τροφίμων και ποτών Μόνο οι δραστηριότητες του κατωτέρω πίνακα». Οι υπόλοιπες δραστηριότητες τροφίμων και ποτών δεν είναι επιλέξιμες.

4. Ποιοί ΚΑΔ μεταποιητικών δραστηριοτήτων και ποιοι κλάδοι δεν είναι επιλέξιμοι για το Πρόγραμμα;

Δεν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής ούτε να λάβουν την ενίσχυση της επιχορήγησης οι ΚΑΔ που αντιστοιχούν σε δραστηριότητες της πρώτης μεταποίησης των προϊόντων του Τομέα Γεωργίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στο πρώην παράρτημα ΙΙ του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχύει, και για διευκόλυνση έχουν περιληφθεί στο Παράρτημα IV του Οδηγού του Προγράμματος και σε κάθε περίπτωση οι ΚΑΔ που δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες 1 & 2 του Οδηγού .

5. Ποιες μορφές επιχειρήσεων είναι επιλέξιμες για την υπαγωγή τους στο Πρόγραμμα;

Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις που έχουν την μορφή ΑΕ ή ΟΕ, ή ΕΠΕ ή ΕΕ ή ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία) καθώς και οι Ατομικές Επιχειρήσεις.
Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising) καθώς επίσης οι κοινοπραξίες (άρθρο 2 παράγραφος 2 του ΚΒΣ) και οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α.)

6. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα;

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα αναλύονται στο άρθρο 5 του Οδηγού και ειδικότερα στο 5.1, 5.2, 5.3 και αυτές οι προϋποθέσεις θα πρέπει να εκπληρώνονται σωρευτικά.

7. Μπορεί μια επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2010 και επιθυμεί να μετεγκατασταθεί στις περιοχές που προβλέπει το πρόγραμμα να υπαχθεί σε αυτό;

Η επιχείρηση που μπορεί να υποβάλλει πρόταση στο Πρόγραμμα θα πρέπει, μεταξύ των άλλων, να έχει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1.1.2009.
Ωστόσο, δεν αποκλείονται επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από μετατροπή, μεταβίβαση, απορρόφηση ή συγχώνευση επιχειρήσεων, που προϋπήρχαν πριν την 1-1-2009, ακόμη και αν οι ανωτέρω ενέργειες έλαβαν χώρα μετά την 1.1.2009 και καταθέσουν τα απαιτούμενα από το πρόγραμμα δικαιολογητικά και στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις ενέργειες αυτές.

8. Ποιο θα πρέπει να είναι το ύψος του προϋπολογισμού μιας επενδυτικής πρότασης που μπορεί να υποβληθεί στο Πρόγραμμα;

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης τουλάχιστον από 30.000,00 € ως μέγιστο 400.000,00 €.

9. Τί ισχύει για το ύψος του προϋπολογισμού μιας επενδυτικής πρότασης όταν η επιχείρηση μετεγκαθίσταται σε ΒΕΠΕ ή Επιχειρηματικά Πάρκα που βρίσκονται σε περιοχή ΟΠΑΑΧ και οι δραστηριότητες της εντάσσονται στους Κωδικούς του Πίνακα του Παραρτήματος ΙΧ;

Το ύψος του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου καθώς και ο τελικός προϋπολογισμός ολοκλήρωσης θα πρέπει να είναι άνω των 300.000€

10. Ποιο είναι το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης;

Το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες ανέρχεται σε 50% για όλη την Ελληνική Επικράτεια.

11. Πως θα καλυφθεί η ιδιωτική συμμετοχή του υποψήφιου επενδυτή;

Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού ? πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης ? μπορεί να καλυφθεί είτε με τραπεζικό δανεισμό είτε με ίδια συμμετοχή του υποψήφιου επενδυτή.

12. Πως πιστοποιείται η καταβολή της ίδιας συμμετοχής;

Η ίδια συμμετοχή θα πιστοποιείται με την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των παραστατικών των δαπανών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος.

13. Ποιο είναι το χρονικό σημείο έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών;

Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προδημοσίευσης του Προγράμματος δηλαδή η 14/12/2012
Σε περίπτωση που μετά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα την υλοποίηση του έργου και στο στάδιο του ελέγχου των δαπανών διαπιστωθεί ότι πραγματοποιήθηκαν δαπάνες πριν την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος, οι δαπάνες αυτές θα περικόπτονται ως μη επιλέξιμες.
Επισημαίνεται επίσης ότι το Δημόσιο δεν δεσμεύεται έναντι των ήδη διενεργηθεισών δαπανών εκ μέρους των υποψήφιων επενδυτών σε περίπτωση που τελικά η πρόταση δεν υπαχθεί στο Πρόγραμμα.

14. Τι σημαίνει ο όρος «η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε έναρξη του έργου πριν την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος»; Ποιες ενέργειες θεωρούνται ως έναρξη έργου;

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, η επιχείρηση δεν θα πρέπει να έχει αναλάβει νομικές δεσμεύσεις, δηλαδή δεν θα πρέπει να έχει προβεί σε παραγγελίες έναντι προκαταβολών, δεν θα πρέπει να έχουν εκδοθεί προτιμολόγια, τιμολόγια ή δελτία αποστολής για τις δαπάνες των ενεργειών που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο.

15. Επιχειρήσεις που έχουν ήδη αγοράσει οικόπεδα ή κτιριακές εγκαταστάσεις ή έχουν ενοικιάσει κτιριακές εγκαταστάσεις πριν την ημερομηνία προδημοσίευσης του Προγράμματος (δηλαδή πριν την 14/12/2012) αποκλείονται ως προς την υποβολή επενδυτικού σχεδίου;

Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υπαγωγής στο Πρόγραμμα για το επενδυτικό τους έργο, διότι σύμφωνα με το άρθρο 5.3 του Οδηγού του Προγράμματος και τις επιπλέον προϋποθέσεις επιλεξιμότητας η αγορά οικοπέδου ή κτιριακών εγκαταστάσεων ή η ενοικίαση κτιριακών εγκαταστάσεων πριν την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος (14/12/2012) δεν εκλαμβάνονται ως νομικές δεσμεύσεις που αποκλείουν τους υποψήφιους επενδυτές από την υπαγωγή της επένδυσής τους στο παρόν Πρόγραμμα.

16. Είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή του επενδυτικού σχεδίου;

Η ηλεκτρονική υποβολή του επενδυτικού σχεδίου είναι υποχρεωτική και μάλιστα σε καθορισμένη από τον Οδηγό καταληκτική ημερομηνία που είναι η 31/5/2013 και ώρα 24.00
Οι προτάσεις που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά κατά την καταληκτική ημερομηνία που τάσσει ο Οδηγός του Προγράμματος δεν θα αξιολογούνται.
Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν θα γίνεται αποδεκτή η υποβολή προτάσεων.

17. Εκτός της ηλεκτρονικής υποβολής είναι απαραίτητη και η κατάθεση έντυπου φακέλου;

Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.
Δηλαδή τελικά οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θα είναι αυτές οι οποίες έχουν υποβληθεί κατ΄ αρχήν ηλεκτρονικά και για τις οποίες έχουν αποσταλεί στα μέρη υποβολής ο φυσικός φάκελος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

18. Ποια είναι τα σημεία υποβολής των φυσικών φακέλων;

Οι προτάσεις (φάκελοι υποψηφιότητας) υποβάλλονται σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, με βάση την περιφερειακή αρμοδιότητα του κάθε εταίρου ή στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς όπως αυτά προσδιορίζονται στο παράρτημα XV του Οδηγού με την επισήμανση ότι ο φορέας υποβολής του φυσικού φακέλου πρέπει να είναι αυτός που δηλώνεται στην ηλεκτρονική υποβολή.

19. Πόσα αντίγραφα των προτάσεων υποβάλλονται σε έντυπη μορφή;

Υποβάλλεται μια φορά εκτυπωμένο το ηλεκτρονικό αρχείο υποβολής της πρότασης, με υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου και σφραγίδα της επιχείρησης, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Δεν απαιτείται η υποβολή αντιγράφων.

20. Επιχείρηση που έχει δημιουργηθεί από μετατροπή, μεταβίβαση, απορρόφηση, ή συγχώνευση και στο όνομα της νέας επιχείρησης δεν υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης άδειας λειτουργίας στην υφιστάμενη θέση εγκατάστασης, τι θα καταθέσει ως δικαιολογητικό;

Η επιχείρηση που καταθέτει πρόταση υπαγωγής στο Πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσει την άδεια λειτουργίας ή το νόμιμο απαλλακτικό ή την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το δεύτερο μέρος και ειδικότερα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 3982/2011 ή οποιαδήποτε έγγραφα Δημόσιων Αρχών από τα οποία να αποδεικνύεται τουλάχιστον η νόμιμη λειτουργία της κατά το παρελθόν στην υφιστάμενη θέση. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αφορούν είτε την αρχική επιχείρηση είτε και την υφιστάμενη επιχείρηση (που μετετράπη ή μεταβιβάστηκε ή απορροφήθηκε ή συγχωνεύθηκε). Δηλαδή σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι σε παρελθόντα χρόνο είτε η αρχική επιχείρηση είτε η υφιστάμενη επιχείρηση λειτουργεί/ούσε νόμιμα στο χώρο στον οποίο είναι εγκατεστημένη. Επίσης μπορεί να καταθέσει διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την υποχρεωτική μετεγκατάστασή της.

21. Οι δαπάνες για τα ΑμεΑ είναι υποχρεωτικές και πρέπει να περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο;

Στο επενδυτικό σχέδιο είναι αναγκαία η ύπαρξη δαπανών που θα στοχεύουν στη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ, σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν διαθέτει ήδη τις ανάλογες υποδομές.
Η ύπαρξη των υποδομών ΑμεΑ ελέγχεται στο στάδιο της πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του έργου.
Η μη υλοποίηση δαπανών ή η ελλιπής υλοποίηση δαπανών που αφορούν στα ΑμεΑ, συνεπάγεται την απένταξη του επενδυτικού σχεδίου από το Πρόγραμμα.
Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα είτε να συμπεριλάβει στο επενδυτικό της σχέδιο δαπάνες για ΑμεΑ είτε να τις υλοποιήσει με ίδια κεφάλαια. Και στις δύο περιπτώσεις αυτό δηλώνεται στο έντυπο υποβολής πρότασης και τεκμηριώνεται ως δαπάνη.
Δηλαδή η επιχείρηση οφείλει να διαθέτει ή διαφορετικά θα δεσμεύεται να υλοποιήσει είτε μέσω του Προγράμματος είτε με ίδιες δαπάνες τις κατάλληλες υποδομές οι οποίες ελαχιστοποιούν τα εμπόδια πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, ΑμεΑ. Ως υποδομές για τις ανάγκες του παρόντος προγράμματος, νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και η κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου καθώς και οι ηλεκτρονικές υποδομές.

22. Για ποια έτη απαιτείται η υποβολή των οικονομικών στοιχείων;

Η υποβολή οικονομικών στοιχείων απαιτείται για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011), το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010) και το οικονομικό έτος 2010 (χρήση 2009).

23. Ποια δικαιολογητικά καταθέτουν οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (ΙΚΕ);

Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που καταθέτουν και οι άλλες μορφές εταιρειών (Βεβαίωση σύστασης από Υπηρεσία μίας στάσης, Καταστατικό σύστασης με τις τροποποιήσεις του, Άδεια λειτουργίας Φορολογικά έγγραφα από αρμόδια Δ.Ο.Υ. κ.λ.π.)

24. Πως υπολογίζεται ο Κύκλος Εργασιών μιας επιχείρησης;

Τα στοιχεία του Κύκλου Εργασιών των επιχειρήσεων αντλούνται από το Έντυπο Ε3 «Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών» ως εξής:
Α. Για Βιβλία Β΄ κατηγορίας τα οικονομικά στοιχεία αντλούνται από το άθροισμα των κωδικών
548 Σύνολο ακαθάριστων εσόδων Εμπορίας ? Μεταποίησης
549 Σύνολο ακαθάριστων εσόδων Παροχής Υπηρεσιών
550 Σύνολο ακαθάριστων εσόδων Ελευθέρων Επαγγελματιών
Β. Για τα Βιβλία Γ΄ κατηγορίας τα οικονομικά στοιχεία αντλούνται από το άθροισμα των κωδικών
488 Σύνολο Πωλήσεων Χοντρικές Εσωτερικού
863 Σύνολο Πωλήσεων Λιανικές Εσωτερικού
864 Σύνολο Πωλήσεων Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις
865 Σύνολο Πωλήσεων Εξαγωγές
866 Σύνολο Πωλήσεων Πωλήσεις στο Δημόσιο
453 Προμήθειες ? Μεσιτείες (Έσοδα από παροχή υπηρεσιών) στο Εσωτερικό
874 Προμήθειες ? Μεσιτείες (Έσοδα από παροχή υπηρεσιών) στην Ευρωπαϊκή Ένωση
875 Προμήθειες ? Μεσιτείες (Έσοδα από παροχή υπηρεσιών) σε Τρίτες Χώρες
455 Παροχή Υπηρεσιών στο Δημόσιο (Έσοδα από παροχή υπηρεσιών) στο Εσωτερικό
457 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο Εσωτερικό
876 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
877 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε Τρίτες Χώρες
Σε περίπτωση που ο κωδικός 457 είναι μηδενικός τότε προστίθενται τα οικονομικά στοιχεία που απεικονίζονται στον κωδικό 459 Συνολικά Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών

25. Πώς υπολογίζονται οι δημόσιες χρηματοδοτήσεις που έχει λάβει μία επιχείρηση για να εξεταστεί η τήρηση των ορίων του καν. De minimis; Η διάρκεια της τριετίας είναι ημερολογιακή με βάση το οικονομικό έτος ή με βάση την ημερομηνία ένταξης;

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής και εν γένει παραχώρησης του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης. Ελέγχεται από την αρμόδια αρχή το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που η επιχείρηση λαμβάνει, τόσο κατά την διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους, όσο και των δύο προηγουμένων οικονομικών ετών προκειμένου να εξακριβωθεί αν η νέα ενίσχυση δεν οδηγεί σε υπέρβαση του ανωτάτου ορίου που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισμό του ανωτέρω χρονικού διαστήματος λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν τροποποιήσεις των ανωτέρω αποφάσεων.(Εάν δηλαδή ένα επενδυτικό σχέδιο έχει ολοκληρωθεί και έχει τροποποιηθεί η αρχική του έγκριση, λαμβάνεται υπ’ όψιν η τελευταία τροποποιημένη εγκριτική απόφαση).

26. Πως συνδέεται η επιχορήγηση de minimis με την απαλλαγή του φόρου μεταβίβασης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα;

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, σε περίπτωση που η επιχείρηση που πρόκειται να μετεγκατασταθεί, κατά τη σύμβαση αγοραπωλησίας έκτασης εντός ΒΕΠΕ ή ΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3982/2011, απαλλαγεί από το φόρο μεταβίβασης το ποσό που αποτελεί αντικείμενο απαλλαγής, συνυπολογίζεται στη σώρευση ενισχύσεων για την τήρηση του κανόνα de minimis.

27. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει στη διάθεση του υποψήφιου επενδυτή προσύμφωνο ή μεταγεγραμμένο συμβόλαιο αγοράς κτιριακής εγκατάστασης, πως θα αντιμετωπίζεται η έλλειψη; Ποιο άλλο δικαιολογητικό ενδεχόμενα θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό;

Στην περίπτωση που δεν έχει καταστεί δυνατή μέχρι την υποβολή της πρότασης η κατάρτιση προσυμφώνου αγοράς κτιριακής εγκατάστασης, όπως απαιτείται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά της
παραγράφου 8 του κεφαλαίου 11, μπορεί να γίνει αποδεκτή αντίστοιχη εγκριτική επιστολή από τον εκάστοτε φορέα ΒΕΠΕ ή Επιχειρηματικό Πάρκο για την αγορά του οικοπέδου προκειμένου να γίνει ανέγερση κτιριακής εγκατάστασης ή αγορά έτοιμης κτιριακής εγκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση δεν αναιρείται η υποχρέωση που αναφέρεται στην παράγραφο 12 του κεφαλαίου 11, όπου αναφέρεται ότι όταν στο επενδυτικό σχέδιο συμπεριλαμβάνεται αγορά κτιρίου, απαιτείται μεταγεγραμμένο συμβόλαιο αγοράς πριν από την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

28. Μία επιχείρηση που έχει αρνητικά κέρδη (ζημίες) είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα ή θεωρείται προβληματική;

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην είναι προβληματική. Ο ορισμός της προβληματικής επιχείρησης παρατίθεται αναλυτικά στο παράρτημα VIΙΙ του Οδηγού Προγράμματος. Εφόσον η επιχείρηση δεν είναι προβληματική τότε δύναται να είναι επιλέξιμη για να ενταχθεί στο πρόγραμμα εφόσον ικανοποιεί όλα τα κριτήρια συμμετοχής που περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράμματος.

29. Τα Έντυπα Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Για τις ΑΕ, ΕΠΕ Έντυπο Φ01, για τις ΟΕ, ΕΕ Έντυπο Ε5, για τις Ατομικές Επιχειρήσεις Έντυπο Ε1) για τα οικονομικά έτη 2010,2011,2012 (Xρήσεις 2009,2010,2011 αντίστοιχα) καθώς και τα Έντυπα Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Έντυπο Ε3) για τα οικονομικά έτη 2010,2011,2012 (Xρήσεις 2009,2010,2011 αντίστοιχα) θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ;

Τα ανωτέρω έντυπα θα φέρουν οπωσδήποτε είτε την ένδειξη ηλεκτρονικής υποβολής τους είτε τη σφραγίδα παραλαβής τους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

30. Επιχείρηση που λειτουργεί από το 2004 στο τομέα της μεταποίησης δεν διαθέτει, ούτε διέθετε στο παρελθόν άδεια λειτουργίας, διότι το κτήριο στο οποίο σήμερα στεγάζεται δεν διαθέτει οικοδομική άδεια. Μπορεί να υποβάλλει πρόταση στο πρόγραμμα για τη μετεγκατάστασή της καταθέτοντας την Υπεύθυνη Δήλωση του δεύτερου μέρους του Ν. 3982/2011; (που αναφέρεται ως «ισότιμο» δικαιολογητικό με την άδεια λειτουργίας)

Ο επενδυτής μπορεί να υποβάλλει πρόταση στο πρόγραμμα καταθέτοντας την Υπεύθυνη Δήλωση του δεύτερου μέρους του Ν. 3982/2011 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 17-40 του Ν.3982/2011 η οποία περιλαμβάνεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της πρότασης που κατονομάζονται στο Νο 6 του άρθρου 11 του Οδηγού. Καμία υπεύθυνη δήλωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την Υπεύθυνη Δήλωση του δεύτερου μέρους του Ν. 3982/2011 και, κατά συνέπεια, δεν γίνεται δεκτή για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα.

31. Ποιες ΒΕΠΕ και ποια ΕΠ βρίσκονται σε περιοχές ΟΠΑΑΧ;

Τα Δημοτικά Διαμερίσματα σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010 ΦΕΚ/τ.Α΄87/7.6.2010) τα οποία υπάγονται σε περιοχές ΟΠΑΑΧ έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Β.
http://www.ggb.gr/Δραστηριότητες/Προκηρύξεις/tabid/88/vw/1/ItemID/274/language/el-GR/Default.aspx).
Επισημαίνεται ότι είναι ευθύνη του ενδιαφερόμενου υποψήφιου επενδυτή να διερευνήσει αν το οικόπεδο στο οποίο θα γίνει η μετεγκατάσταση ανήκει ή όχι σε Δημοτικό Διαμέρισμα που εντάσσεται σε περιοχή ΟΠΑΑΧ.

32. Οι υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ και τις εξεταζόμενες διαχειριστικές χρήσεις; Αν όχι μέχρι πότε έχουν το δικαίωμα να τον προσθέσουν; Η άδεια λειτουργίας θα πρέπει να αναφέρεται στον επιλέξιμο ΚΑΔ;.

Για το παρόν πρόγραμμα υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 3 χρόνια λειτουργίας, διαθέτουν τις επιλέξιμες δραστηριότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στους πίνακες των επιλέξιμων κλάδων δραστηριότητας, διαθέτουν αποδεδειγμένα 3 ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και έχουν έναρξη δραστηριότητας πριν την 1.1.2009
Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ της επένδυσης πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης.
Η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει για τον επιλέξιμο ΚΑΔ της επένδυσης. Σύμφωνα με το δικαιολογητικό Νο 6 απαιτείται να κατατεθεί άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή το νόμιμο απαλλακτικό αυτής ή η Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το δεύτερο μέρος του Ν.3982/2011 ή οποιαδήποτε έγγραφα Δημόσιων Αρχών από τα οποία θα αποδεικνύεται τουλάχιστον η νόμιμη λειτουργίας της κατά το παρελθόν στην υφιστάμενη θέση εγκατάστασής της.

33. Σε περίπτωση επιχείρησης που θα αποκτήσει νέο επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μετά την 14/12/2012 και πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης, οι δαπάνες που αφορούν νέο επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης και υλοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία απόκτησής του και μετά την 14/12/2012 είναι επιλέξιμες;

Δαπάνες μετά τις 14/12/2012 που συνδέονται άμεσα με τον αποκτηθέντα ΚΑΔ, ο οποίος μπορεί να έχει αποκτηθεί ως την ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής της πρότασης είναι επιλέξιμες. Δηλαδή οι δαπάνες για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να συνδέονται με τον αποκτηθέντα επιλέξιμο ΚΑΔ της επένδυσης.

34. Είναι αποδεκτή η χρήση δανεισμού με σύμβαση δανείου που έχει εκδοθεί από το ΕΤΕΑΝ;

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να αποτελείται από ίδια συμμετοχή και τραπεζικό δανεισμό.
Ο δανεισμός (αν χρησιμοποιηθεί) θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδόμενου σε δημόσια ή μη εγγραφή ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού.
Είναι θεμιτή η χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων του ΕΣΠΑ. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ είναι τα Ταμεία. Ταμείο Επιχειρηματικότητας με διαχειριστή την ΕΤΕΑΝ, το Ταμείο JEREMIE με διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και το ΕΛΤΕπ ΜΜΕ με διαχειριστή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία εμπίπτουν στις προβλέψεις του κανονισμού de minimis.

35. Η υποχρέωση αγοράς καινούριου, σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, καθαρής αξίας πάνω από 70.000,00€, απευθείας από τον κατασκευαστικό οίκο, ισχύει για κάθε τύπο εξοπλισμού όχι μόνο μηχανολογικού, άρα και στις περιπτώσεις αγοράς λογισμικού;

Η υποχρέωση αφορά τον μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό (κύριο και βοηθητικό, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 9.2. Επιλέξιμες δαπάνες (κατηγορία 6) και αφορά στο σύνολο των δαπανών για την προμήθεια νέου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, λογισμικού, εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισμού ιδιοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και μετατροπής καυσίμων σε φυσικό αέριο

36. Το εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο 100,00% για να παραληφθεί ένα έργο;

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το εγκεκριμένο οικονομικό αντικείμενο σε ποσοστό τουλάχιστον 50% και το φυσικό αντικείμενο να είναι λειτουργικό και να έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης στο νέο χώρο εγκατάστασης. Επισημαίνεται επίσης ότι το ύψος επένδυσης δεν μπορεί να βρίσκεται κάτω των 30.000 €. Επισημαίνεται ότι για επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται σε περιοχές ΟΠΑΑΧ (ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΧ) και οι κωδικοί δραστηριότητάς τους εντάσσονται στους κωδικούς δραστηριότητας του Πίνακα του ίδιου παραρτήματος, θα πρέπει υποχρεωτικά ο Π/Υ ολοκλήρωσης θα πρέπει να είναι άνω των 300.000 €.

37. Σε τι ποσοστό επί του εγκεκριμένου π/υ επιτρέπεται η δυνατότητα αποδοχής και των προκαταβολών που η δικαιούχος επιχείρηση έχει καταβάλλει στους προμηθευτές; (αφορά στις ενδιάμεσες πιστοποιήσεις)

Ο Οδηγός δεν έχει προβλέψει κατά τις ενδιάμεσες πιστοποιήσεις ποσοστό επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου για το οποίο υπάρχει η δυνατότητα αποδοχής και των προκαταβολών που η δικαιούχος επιχείρηση έχει καταβάλει στους προμηθευτές για την υλοποίηση του έργου. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η αποδοχή και η πιστοποίηση της προκαταβολής θα πρέπει να συνδέεται με την ύπαρξη αντίστοιχης προσφοράς/προτιμολογίου/proforma invoice/η ιδιωτικού συμφωνητικού, στο οποίο θα αναφέρονται ρητά κατ΄ αρχήν οι όροι πληρωμής.(αναφορά στο ποσό της προκαταβολής και του τρόπου εξόφλησης του συνολικού τιμήματος). Επίσης, για την αποδοχή των προκαταβολών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και καταγραφεί στα βιβλία της επιχείρησης τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής και φυσικά να έχουν τηρηθεί και οι αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης των δαπανών που προσδιορίζονται ρητά στο άρθρο 9.4 του Οδηγού

38. Στην ενέργεια 9 δαπάνες εκπόνησης αναγκαίων μελετών για την εγκατάσταση της επιχείρησης περιλαμβάνεται και το κόστος μελετών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας καθώς και για την ανανέωσή της;

Ναι περιλαμβάνεται το κόστος μελετών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας καθώς και για την ανανέωσή της.

39. Μία επιχείρηση έχει ενταχθεί το 2011 σε πρόγραμμα de minimis (καινοτομία) με δημόσια χρηματοδότηση 85.000 €. Μπορεί να υποβάλλει στο πρόγραμμα για το υπόλοιπο της δημόσιας χρηματοδότησης δηλαδή για ποσό 115.000 €;

Επιχείρηση η οποία από 1/1/2011 και μετά έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης ενίσχυσης από προγράμματα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis μπορεί να υποβάλλει πρόταση στο πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση ότι αθροιστικά το ποσό δημόσιας χρηματοδότησής από τα προγράμματα αυτά συμπεριλαμβανομένου και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης για την οποία υποβάλλει επενδυτική πρόταση στο παρόν πρόγραμμα δεν ξεπερνά το όριο των 200.000 €. Κατά συνέπεια η συγκεκριμένη επιχείρηση η οποία έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης ποσού δημόσιας χρηματοδότησης ύψους 85.000 € μπορεί να υποβάλλει πρόταση για το υπόλοιπο ποσό των 115.000 €

40. Η έννοια της συνεργαζόμενης επιχείρησης ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα;

Όχι διότι σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων (Παράρτημα Ι του καν 800/2008), “?..οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων
που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις καθόσον ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές”.

41. Υπό ποιες προϋποθέσεις είναι επιλέξιμη η αγορά εξοπλισμού με Leasing;

Σύμφωνα με τη σελ. 24 του Οδηγού του Προγράμματος, δεν είναι επιλέξιμη η αγορά παγίων με Leasing εκτός αν με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η κυριότητα τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης. Πέρα από τη σύμβαση με την Τράπεζα η επιχείρηση με τη λήξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου της, θα πρέπει να προσκομίσει για την πιστοποίηση των σχετικών δαπανών τα απαραίτητα παραστατικά (μισθώματα, τιμολόγια, εξοφλητικές αποδείξεις, παραστατικά εξόφλησης κ.λ.π.) καθώς επίσης βεβαίωση της Τράπεζας στην οποία θα βεβαιώνεται η λύση της σύμβασης και ότι η κυριότητα του εξοπλισμού περιέρχεται στην επιχείρηση. Επίσης να εγγράψει τα σχετικά πάγια στο αθεώρητο βιβλίο παγίων. Σε κάθε περίπτωση η πιστοποίηση των δαπανών αγοράς παγίων με Leasing θα γίνει μόνο στην ολοκλήρωση του έργου και όχι ενδιάμεσα και υπό την προϋπόθεση της απόκτησης της κυριότητας των παγίων από την επιχείρηση.

42. Απαιτείται επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή κάποιο άλλο έγγραφο από Τράπεζα προς τεκμηρίωση της πρόθεσης κάλυψης μέρους του κόστους επένδυσης με δανειακά κεφάλαια ή/και δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψη της ιδίας συμμετοχής; Εάν ναι ποια είναι αυτά (ενδεικτικά);

Στο πρόγραμμα «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΕΠΕ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» δεν απαιτούνται δικαιολογητικά ιδίας συμμετοχής. Όσο για το δάνειο δεν είναι υποχρεωτική η προσκόμιση προέγκρισης από την Τράπεζα. Αρκεί να δηλωθεί στο χρηματοδοτικό σχήμα και στο έντυπο υποβολής.

43. Επιχείρηση με συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με αυτήν θα υποβάλλει τον σχετικό πίνακα επιχορηγήσεων για το De minimis με στοιχεία όλων των επιχειρήσεων και με τι ποσοστό για κάθε μία;

Η επιχείρηση θα υποβάλλει τον σχετικό πίνακα επιχορηγήσεων με στοιχεία όλων των επιχειρήσεων (συνδεδεμένων / συνεργαζόμενων) και τελικά για τον έλεγχο του de minimis θα αθροιστούν τα ποσά επιχορήγησης της κάθε επιχείρησης ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής στην εξεταζόμενη επιχείρηση για τις συνεργαζόμενες, ενώ για τις συνδεδεμένες τα ποσά αθροίζονται εις ολόκληρον.

44. Επιχείρηση η οποία πληροί τους περιορισμούς του προγράμματος, αλλά έχει δυσμενή στοιχεία στον Τειρεσία, μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα ή αποτελεί λόγο απόρριψης της;

Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος προκειμένου να είναι επιλέξιμη μία επιχείρηση θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα που αναλύονται στο άρθρο 5 του Οδηγού και ειδικότερα στο 5.1, 5.2, 5.3. Επίσης στο άρθρο 11 του οδηγού αναγράφονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει κάθε επιχείρηση. Ανάμεσα σ αυτά είναι και μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται αν η επιχείρηση βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ή αν εκκρεμεί ανάκτηση επιχορήγησης η όχι. Αν πληρούνται λοιπόν όλα τα παραπάνω η επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα.

45. Η ιδιοπαραγωγή και η αυτοπαράδοση προϊόντων είναι επιλέξιμη στο πρόγραμμα;

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 14053/ΕΥΣ/1749/27.3.2008, όπως ισχύει σήμερα, στις περιπτώσεις που κατά την εκτέλεση μιας πράξης κρατικών ενισχύσεων προβλέπεται η ιδιοπαραγωγή παγίων, οι σχετικές δαπάνες που πραγματοποιεί ο δικαιούχος είναι επιλέξιμες εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

46. Είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα επιχείρηση που παρέχει το δικαίωμα δικαιόχρησης σε άλλες εταιρίες;

Όχι διότι αποκλείονται εξ ολοκλήρου οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης.

47. Επιχείρηση η οποία έχει κάνει αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 99 (δεν έχει εκδικαστεί ακόμη και έχει έρθει σε συνεννόηση με τους προμηθευτές της ? τράπεζες-, μπορεί να είναι επιλέξιμη;

Όχι, διότι και μόνο η αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 99 υποδηλώνει πως η επιχείρηση είναι προβληματική.

48. Έστω πρόταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στις 30/04/2013. Ο έντυπος φάκελος της αίτησης μπορεί να υποβληθεί εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την 31/05/2013 που λήγει το πρόγραμμα ή από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης;

Οι 15 ημερολογιακές ημέρες μετρούν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα δηλαδή την 31/5/2013.

49. Οι δαπάνες για εργασίες αποπεράτωσης υφιστάμενων κτιρίων είναι επιλέξιμες;

Ναι είναι επιλέξιμες.

50. Οι δαπάνες για την εκπόνηση μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι επιλέξιμες; Τα επιμέρους κόστη της οικοδομικής άδειας (παράβολα);

Είναι επιλέξιμες μόνο οι δαπάνες που αφορούν την αμοιβή του μηχανικού για την εκπόνηση των μελετών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Άλλες δαπάνες όπως π.χ. φόροι, χαρτόσημα, τέλη, εισφορές και παράβολα δεν είναι επιλέξιμες.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης