Συγκεντρωτικές καταστάσεις. Συναλλαγές που δεν θα περιλαμβάνονται

sygkΓΓΠΣ. Σελίδα πληροφοριών για την υποβολή Μηνιαίων Κατάστασεων Πελατών Προμηθευτών. Σύμφωνα με την ενότητα εξαιρέσεις δεν περιλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές οι ακόλουθες συναλλαγές:

1. Ενοίκια ακινήτων, εφόσον η αξία δεν επιβαρύνεται µε Φ.Π.Α.
2. Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις – παραδόσεις, συναλλαγές µε τρίτες χώρες)
3. Εισιτήρια όλων των µεταφορικών µέσων, συµπεριλαµβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) και Πιστωτικά Τιµολόγια που εκδίδονται γι αυτά
4. Συνδροµές σε επαγγελµατικές οργανώσεις και επαγγελµατικά Επιµελητήρια, συνδροµές και δωρεές σε συλλόγους και νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες έχουν εκδοθεί µη φορολογικά στοιχεία – αποδείξεις είσπραξης.
5. Δεν υποβάλλονται στοιχεία από τις Τράπεζες και τους συναλλασσόµενους µε αυτές, για συναλλαγές που αφορούν τους τόκους καταθέσεων ή τις προµήθειες που χορηγούνται από αυτές (έσοδα – έξοδα αντίστοιχα)
6. Η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαµβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών
7. Έξοδα µισθοδοσίας (µισθοί, ηµεροµίσθια, συντάξεις) 8. Εισφορές που καταβάλλονται σε Ταµεία Ασφάλισης (ΟΑΕΕ κλπ)
9. Το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που εισπράττονται µέσω των λογαριασµών της Δ.Ε.Η., δεν περιλαµβάνονται στην αξία της συναλλαγής, που υποβάλλεται µε τις υπόψη καταστάσεις.
10. Γραµµάτια προκαταβολής (προείσπραξης) Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και τα µερίσµατα που χορηγούν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, οι Σύλλογοι Δικαστικών Επιµελητών κλπ στα µέλη τους
11. Τέλη και δικαιώµατα που εισπράττουν οι Άµισθοι Υποθηκοφύλακες, για λογαριασµό τους και για λογαριασµό τρίτων
12. Μηδενικές καταστάσεις πελατών και προµηθευτών δεν υποβάλλονται