Κώδικας Συμβολαιογράφων. Τροποποιήσεις. Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

Ο Συμβολαιογράφος είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός με καθήκοντα:
α. Να συντάσσει και να φυλάσσει έγγραφα συστατικά ή αποδεικτικά δικαιοπραξιών και δηλώσεων των ενδιαφερομένων όταν η σύνταξη των εγγράφων αυτών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το νόμο ή όταν οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να προσδώσουν σε αυτά κύρος δημοσίου εγγράφου.
β. Να εκδίδει απόγραφα ή αντίγραφα των εγγράφων του εδαφίου α’, καθώς και αντίγραφα των προσαρτημένων και αναφερομένων σε αυτά εγγράφων.
γ. Να θεωρεί ιδιωτικά έγγραφα για την απόκτηση βέβαιης χρονολογίας. Για τη θεώρηση αυτή συντάσσεται σχετική συμβολαιογραφική πράξη.
δ. Να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής που τίθεται ενώπιόν του σε κάθε έγγραφο που σχετίζεται με τη συναπτόμενη πράξη.
ε. Να ενεργεί κάθε άλλη πράξη που του αναθέτει ο νόμος. Επίσης δύναται να ενεργεί και κάθε άλλη πράξη σχετική με την άσκηση του έργου του.

Ο συμβολαιογράφος μπορεί να μεταφράζει με ευθύνη του στην ελληνική γλώσσα έγγραφα συνταγμένα σε ξένη γλώσσα τα οποία του προσκομίζονται και είναι χρήσιμα για την κατάρτιση μιας από τις αναφερόμενες πράξεις, θεωρώντας τα για την πραγματοποίηση της μετάφρασης και για την ακρίβειά τους.

Ο Κώδικας Συμβολαιογράφων νόμος 2830/2000 (ΦΕΚ Α 96)
– – –

NOMOΣ 4485/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 114/04.08.2017
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 99
1. Το άρθρο 98 του ν. 2830/2000 (Α ́ 96) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 98
Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια
1. Οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματειακής μορφής και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. Οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Έχουν δική τους περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια και διοικούνται από αιρετά Διοικητικά Συμβούλια.
3. Η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας τους, η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων των συλλόγων ανήκει αποκλειστικά στα Διοικητικά Συμβούλια και στις Γενικές Συνελεύσεις αυτών.
4. Οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι μπορούν να ιδρύουν νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή για τη διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογών αναγκαίων για τη διεκπεραίωση των επαγγελματικών τους αναγκών και αξιοποίηση της περιουσίας τους.».

2. Στο ν. 2830/2000 μετά το άρθρο 98 προστίθεται νέο άρθρο 98Α ως εξής:
«Άρθρο 98Α
Συμβάσεις Συμβολαιογραφικών Συλλόγων με τρίτους, οι οποίες αφορούν στη δημιουργία ή στην αγορά ή στην απόκτηση άδειας χρήσης ή στη συντήρηση ή στην τεχνική ή λειτουργική υποστήριξη ηλεκτρονικών συστημάτων, λογισμικού, πλατφόρμας ή πύλης ηλεκτρονικών εφαρμογών και συναφών υπηρεσιών και οι οποίες χρησιμοποιούνται για τις επαγγελματικές ανάγκες των μελών τους, προς διεκπεραίωση ή διευκόλυνση των επαγγελματικών καθηκόντων ή ενεργειών τους, διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο.».

3. Στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων, λογισμικού, πλατφόρμας  ή πύλης ηλεκτρονικών εφαρμογών και συναφών υπηρεσιών για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στο σύνολο των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας, έως το χρόνο έναρξης αυτών, σύμφωνα με το ν. 4472/2017, οι συμβολαιογράφοι που διενεργούν ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς υποχρεούνται να συνδεθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή πύλης ηλεκτρονικών εφαρμογών άλλου συλλόγου, στον οποίο έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα.

 

– – – – –

ΣχετικάΟ Κώδικας Συμβολαιογράφων νόμος 2830/2000 (ΦΕΚ Α 96)

Οι αμοιβές των συμβολαιογράφων

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Συμβολαιογράφων

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί