Σήμανση και τήρηση πινακίδων από τα πρατήρια καυσίμων

Αριθμ. 33749 – ΦΕΚ B 623 – 15.04.2015
Αντικατάσταση των παρ. 4 και 5 του άρθρου 115 «Σήμανση και τήρηση πινακίδων από τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) (πρατήρια)» της ΥΑ Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014)

ΥΑ Α2−718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014)