Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών. Παραβάσεις και πρόστιμα

Αριθμ. οικ. 184182 – ΦΕΚ B 3278 – 12.10.2016
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής προστίμων σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών και αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου προστίμων

Αριθμ. οικ. 175700 – ΦΕΚ B 1212 – 26.04.2016
Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών

Σκοπός και αρμόδια αρχή
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία με την οποία αποδεικνύεται η τήρηση των κριτηρίων αειφορίας των παραγράφων 2 έως και 6 του άρθρου 20 του Ν. 4062/2012 των βιοκαυσιμων και βιορευστών, η διαδικασία πιστοποίησης των οικονομικών φορέων και επαλήθευσης των πληροφοριών που υποβάλλουν, η διαδικασία υποβολής και το είδος των πληροφοριών που υποβάλλονται καθώς και οι υπόχρεοι υποβολής των πληροφοριών αυτών.

2. Αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του συστήματος αειφορίας βιοκαυσιμων και βιορευστών είναι η Διεύθυνση Υδρογονανθράκων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 3.α.στ.στ του άρθρου 40 του Π.δ. 100/2014